Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
WSTĘPNE PODSUMOWANIE ANKIETY 23.10.2015 r.
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Przedstawiamy wstępne wyniki ankiety "SWOT i cele do LSR na lata 2014-2020 LGD "Gościniec 4 żywiołów". Za wszystkie, jak dotąd przesłane ankiety serdecznie dziękujemy i liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na lata 2014 - 2020  również będą Państwo aktywnie uczestniczyć.

 

/stan na 23.10.2015 r./

PODSUMOWANIE

Ankieta LGD „Gościniec 4 Żywiołów”

SWOT i cele do LSR LGD „Gościniec 4 żywiołów”

na lata 2014 - 2020.

 

Mocne Strony (max. 5 do wyboru)

 

ankietowani

 1. Duże skupisko przedsiębiorstw i tradycje produkcji mebli i obuwia

      dopisane: usług budowlanych

34

 1. Dobre położenie geograficzne i bliskość dużych aglomeracji (Krakowa i Górnośląskiej)

51

 1. Zabytek UNESCO w Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie; Kalwarii – ośrodku ruchu pielgrzymkowego i Lanckoronie – perle architektury drewnianej o unikalnej atmosferze

45

 1. Jezioro Mucharskie i związane z nim plany rozwoju turystycznego

52

 1. Atrakcje turystyczno-przyrodnicze obszaru, walory krajobrazowe; różnorodność przyrodniczo-biologiczna (lasy, pola, łąki)

34

 1. Inicjatywa pierwszego w Polsce, „modelowego” Inkubatora Kuchennego w Stryszowie

33

 1. Aktywność jednostek kultury i organizacji pozarządowych

18

 1. Położenie na międzynarodowych i regionalnych szlakach turystycznych (Bursztynowy, Papieski, Maryjny, Szlak Architektury Drewnianej,  Jakubowy)

30

 

Słabe strony (max. 5 do wyboru)

 

ankietowani

 1. Zanieczyszczenie powietrza i niski stopień skanalizowania części gmin

41

 1. Brak Beskidzkiej Drogi Integracyjnej; niezadowalający stan połączeń i dróg lokalnych

44

 1. Słaba baza noclegowa oraz brak współpracy w tworzeniu zintegrowanych produktów turystycznych i oferty turystycznej

39

 1. Słaby zasięg telefonii komórkowej i Internetu

25

 1. Słaba współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i brak stref przemysłowych

27

 1. Niezadowalający poziom bazy sportowo-rekreacyjnej

20

 1. Słaby poziom usług, szczególnie w zakresie opieki dzieci w żłobkach.

dopisane:

- osób starszych (opieka profilaktyczna)

- i seniorami,

- osoby starsze, osoby niepełnosprawne,

17

 1. Niedostateczna ilość, odpowiadających oczekiwaniom społecznym, miejsc pracy.

34

 1. Małe, nieefektywne gospodarstwa rolne; duży odsetek gospodarstw bez działalności rolniczej

38

 1. Niszczejące i zaniedbane zasoby kulturowe.

15

 

Szanse (max. 4 do wyboru)

 

ankietowani

 1. Środki unijne, skoncentrowane na innowacyjności i ochronie środowiska

54

 1. Rozwój odnawialnych źródeł energii (nowe prawo w tym zakresie i możliwości wsparcia finansowego)

43

 1. Rosnące zapotrzebowanie na tradycyjne, lokalne produkty żywnościowe

44

 1. Rozwój turystyki kwalifikowanej, kulturowej, poznawczej

45

 1. Wzrost świadomości społecznej i partycypacji społecznej (np. budżety obywatelskie)

22

 1. Wzrost świadomości społeczeństw znaczenia ochrony środowiska oraz właściwego kształtowania i użytkowania krajobrazu kulturowego

34

 

Zagrożenia (max. 5 do wyboru)

 

ankietowani

 1. Często zmieniające się prawo gospodarcze

24

 1. Duża biurokracja

53

 1. Wzrost liczby samochodów i ruchu drogowego (hałas, wypadki)

20

 1. Anomalia pogodowe – powodzie i susze

19

 1. Rozszerzająca strefa wolnego handlu w świecie

5

 1. Brak środków na dokończenie inwestycji drogowych w rejonie zapory w Świnnej-Porębie (kryzys finansów publicznych)

36

 1. Wysokie koszty pracy w Polsce i tym samy duża „szara strefa”

46

 1. Rygorystyczne przepisy w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce

25

 1. Niskie płace i związana tym duża emigracja, szczególnie młodych i wykwalifikowanych

54

 

CELE (max. 5 do wyboru)

 

ankietowani

 1. Rozwój innowacyjnych rozwiązań gospodarczych w produkcji mebli, obuwia i tradycyjnej żywności,  w tym poprzez współpracę przedsiębiorstw i ośrodków naukowych ze sobą (w ramach tzw. klastrów przemysłowych) i tym samym wzrost atrakcyjnych miejsc pracy.

37

 1. Rozwój turystyki, szczególnie kulturowej.

       dopisane: i aktywnej

43

 1. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska i w tym samym zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, także poprzez podniesienie świadomości ekologicznej.

45

 1. Poprawa połączeń i stanu dróg.

42

 1. Poprawa jakości telefonii komórkowej i rozwój dostępu do Internetu.

23

 1. Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej i rozwój programów dla młodzieży

      dopisane: seniorów, seniorów,

40

 1. Rozwój usług dla ludności, w tym w zakresie opieki przedszkolnej.

dopisane:

- (długoterminowej) osób starszych,

- osób starszych i niepełnosprawnych

- osób starszych i osób niepełnosprawnych

- i opieki nad seniorami,

- dla osób niepełnosprawnych i starszych (brak możliwości weryfikacji danych)

28

 

dodatkowe uwagi, propozycje

 

 1. Priorytetem powinna być w najbliższych latach poprawa jakości powietrza na terenie wszystkich gmin z Gościńca 4 Żywiołów,
 2. W zagrożeniach, w pkt 6 proponuję usunąć "drogowych w rejonie". W celach pkt 7 - opieka przedszkolna jest dobra, warto zastanowić się nad opieką na osobami starszym,
 3. CELE: -Poprawa  przedsiębiorczości poprzez modernizację zakładów produkcyjnych mieszczących się na obszarze LGD, - Wspieranie i umożliwiania ciągłego rozwoju klastra obuwniczego poprzez dofinansowanie umożliwiające zakup maszyn Produkcyjnych, - Polepszenie warunków pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych,- utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach klastra obuwniczego, -Polepszenie konkurencyjności przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie obszaru LGD.