Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 
 
Przed nami nowy okres programowania,
za pośrednictwem Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 
 
Stowarzyszenie Gościniec 4 żywiołów  po raz kolejny będzie aplikowało o środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, aby mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy mogli korzystania z funduszy europejskich, realizować projekty służące rozwojowi obszaru LGD Gościniec 4 żywiołów. Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi prace nad zaplanowaniem działań na kolejne lata, w tym nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.
 
Z Państwa aktywnym udziałem możemy przygotować Lokalną Strategię Rozwoju najlepiej odpowiadającą mocnym stronom i szansom rozwoju obszaru LGD, eliminując jego słabe strony i skutecznie przeciwstawiając się zagrożeniom jego rozwoju. Oczekujemy na Państwa propozycje projektów. O kolejnych etapach prac będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej odwiedzania i do kontaktu.
 
Materiały i  dokumenty:
PROW 2014-2020 /pobierz/ (szczegóły dotyczące programu Leader na str. 591-615) 
ustawa RLKS /pobierz/
Rozporządzenie wsparcie przygotowawcze /pobierz/

Prezentacja PROW 2014-2020 /pobierz/

        

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR „Gościńca 4 żywiołów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przewidywane wyniki operacji:  Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie
LSR „Gościniec 4 żywiołów”

 

 
Formularze wniosków

FORMULARZE WNIOSKÓW PROW ! Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne już są formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 
»
 
 
PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ

PODPISANIE  UMOWY RAMOWEJ 17.05.2016 r.  Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom  Lokalnych Grup Działania  umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju na kolejne  lata 2014-2020. Blisko 315 mln złotych będą miały do rozdysponowania Lokalne Grupy Działania z Małopolski.

 

 
»
 
 
ZAKONCZENIE PRAC NAD BUDOWANIEM LSR NA LATA 2014 - 2020

W ostatnich dniach grudnia Zarząd LGD „Gościniec 4 żywiołów” złożył wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wybór LSR współfinansowanych ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dokument wyznacza główne cele i przedsięwzięcia  oraz zakres działań podejmowanych przez przedsiębiorców, rolników, osoby fizyczne, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, które będą dofinansowane z funduszy unijnych w ramach PROW 2014 - 2020.

 
»
 
 
SPOTKANIA ZESPOŁU ROBOCZEGO - PODSUMOWANIE

Na każdym etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów” w biurze LGD spotykał się Zespół Roboczy, którego celem było ustalenie planu kolejnych prac, analiza wyników ze spotkań, ankiet, wywiadów oraz opinii forum lokalnego i na podstawie tych danych merytoryczne przygotowanie strategii. Zespół został powołany przez Zarząd Stowarzyszenia  24 lipca 2015 roku. Jednym z pierwszych zadań Zespołu Roboczego był wybór zastosowanych metod partycypacyjnych, zespół był także odpowiedzialny min. za przegotowanie wszystkich potrzebnych do konsultacji dokumentów.

 
»
 
 
ANKIETA PLAN KOMUNIKACJI

Stowarzyszenie LGD "Gościniec 4 żywiołów" tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną. Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, na przekazywaniu Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób. Prosimy o wypełnienie ankiety Plan komunikacji. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji.

 
»
 
 
ANKIETA ZASADY MONITORINGU I EWALUACJI

Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów” poprzez wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety Zasady monitoringu i ewaluacji. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania zasad monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Gościniec 4 żywiołów” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 
»
 
 
SPOTKANIE FORUM LOKALNEGO 8.12.2015 R.

W dniu 8 grudnia 2015 r. w biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” w Lanckoronie odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, który został powołany do pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014-2020.  Powołanie Forum ma na celu umożliwienie przedstawicielom poszczególnych  społeczności wzięcie udziału w dyskusji i włączenie sie w opracowanie Lokalnej strategi rozwoju. Podczas spotkania Forum omawiano głównie  zasady wyboru operacji i dyskutowano nad kwestią ustalenia kryteriów wyboru operacji.

 
»
 
 
NOTATKA ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO - FOCUS

W dniu 9 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie konsulatcyjne - FOCUS na które zostali zaproszeni lokalni leaderzy zajmujący sie działaniami dotyczącymi ochrony środowiska i klimatu.

 
»
 
 
ZAPROSZENIE NA FORUM LOKALNE 8.XII.2015 r.

Serdecznie zapraszamy na Forum Lokalne  LGD „Gościniec 4 żywiołów”, które odbędzie się 8 grudnia 2015 r. o godzinie 15:30 w biurze LGD w Lanckoronie.
Podczas spotkania  zostaną prowadzone konsultacje dotyczące zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, która będzie wdrażana w przyszłym okresie programowania PROW.

 
»
 
 
SPOTKANIE KONSULTACYJNE - FOCUS - ZAPROSZENIE

Zarząd LGD „Gościniec 4 żywiołów” zapraszana spotkanie konsultacyjne - FOCUS które odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” w Lanckoronie. Na spotkanie zapraszamy lokalnych liderów  zajmujących  się działaniami dotyczącymi ochrony środowiska, klimatu w tym ważnym problemem  zanieczyszczenia powietrza na terenie LGD.

 
»
 
 
SPOTKANIA BRANŻOWE Z NGO

W dniu 10 listopada w Urzędzie Gminy w Mucharzu oraz 25 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie zorganizowane zostały spotkania branżowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych – konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014-2020. Na spotkania w grupie branżowej zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, klubów sportowych a także KGW, grup nieformalnych.

 
»
 
 
SPOTKANIA BRANŻOWE DLA PRZEDSIEBIORCÓW

W dniu 10 listopada w Urzędzie Gminy w Mucharzu oraz 25 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie zorganizowane zostały spotkania branżowe z przedsiębiorcami – konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014-2020. Na spotkania w grupie branżowej zaproszeni zostali przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowanie otwarciem własnej działalności gospodarczej.

 
»
 
 
ZAŁOŻENIA LSR

Stowarzyszenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” podczas przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadził konsultacje społeczne, na których zaprezentowano diagnozę obszaru pod względem spraw społecznych, gospodarki i środowiska. Dokonano analizy SWOT wykorzystując metody partycypacji oraz wskazano cele szczegółowe do realizacji. Podczas przeprowadzonych konsultacji wypracowano  cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.

 
»
 
 
KARTA PROJEKTU

UWAGA !!! Informujemy, że termin składana KART PROJEKTU został wydłużony do 30 listopada 2015 r. Wszystkie osoby/podmioty zainteresowane pozyskaniem środków z UE w nowej perspektywie finansowej PROW 2014 - 2020 za naszym pośrednictwem zapraszamy do podzielenia się swoimi pomysłami.

 
»
 
 
KARTA PROJEKTU

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Prosimy o wypełnienie Karty projektu i podzielenie się z nami swoimi pomysłami na przedsięwzięcia i projekty, których realizację proponujecie Państwo w ramach możliwości finansowych nowego okresu programowania PROW 2014-2020.

Prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres:lgd.gosciniec@gmail.com  lub na adres korespondencyjny Biuro LGD Gościniec 4 żywiołów , 34-143 Lanckorona 587.  Wydłużamy  termin składania ankiet  do 9.XI 2015 r.

 
»
 
 
SPOTKANIE FORUM LOKALNEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI PUP ORAZ CRR 07.10.2015 R.

Spotkanie Forum Lokalnego z przedstawicielami PUP z Wadowic oraz Cechu Rzemiosł Różnych z Kalwarii Zebrzydowskiej. W dniu 7 października 2015 r. w biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” w Lanckoronie odbyło się spotkanie na temat wspierania rynku pracy. W dyskusji uczestniczyli członkowie Forum Lokalnego oraz zaproszeni przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach i przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych z Kalwarii Zebrzydowskiej.

 
»
 
 
SPOTKANIE FORUM LOKALNEGO

W dn. 7 października 2015 r. w biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” w Lanckoronie odbyło się spotkanie Forum Lokalnego. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, które wyraziły chęć pracy nad przygotowaniem nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na okres programowania PROW 2014 – 2020.  Powołanie Forum Lokalnego było wynikiem decyzji Zarządu LGD „Gościniec 4 żywiołów” – Forum będzie pracował i konsultował zapisy LSR na każdym etapie jej budowania. Praca Forum Lokalnego będzie odbywała się bezpośrednio po przez udział we wspólnych spotkaniach lub mailowo.

 
»
 
 
WSTĘPNE PODSUMOWANIE ANKIETY 23.10.2015 r.

Przedstawiamy wstępne wyniki ankiety "SWOT i cele do LSR na lata 2014-2020 LGD "Gościniec 4 żywiołów". Za wszystkie, jak dotąd przesłane ankiety serdecznie dziękujemy i liczymy, że w dalszym procesie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na lata 2014 - 2020  również będą Państwo aktywnie uczestniczyć.

 
»
 
 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE - III ETAP BUDOWANIA LSR NA LATA 2014 - 2020

W październiku na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” zorganizowane zostały  spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Spotkania konsultacyjne odbyły się w poszczególnych gminach z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”

 
»
 
 
FORUM LOKALNE - ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na spotkanie  Forum Lokalnego LGD „Gościniec 4 żywiołów”, które odbędzie się 7 października 2015 r. o godzinie 11:00 w biurze LGD w Lanckoronie.  Podczas spotkania  zostaną prowadzone konsultacje dotyczące zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, która będzie wdrażana w przyszłym okresie programowania PROW.

 
»
 
 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE - II ETAP BUDOWANIA LSR NA LATA 2014 - 2020

W sierpniu i we wrzesniu na terenie LGD "Gosciniec 4 żywiołow" odbyły sie spotkania konsultacyjne, które skierowane zostały do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Celem spotkań bylo poinformowanie przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej,  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 
»
 
 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE - III ETAP LSR

LGD "Gościniec 4 żywiołów serdecznie zaprasza na kolejne spotkania konsultacyjne poświęcone budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na lata 2014 - 2020.  Spotkania skierowane są do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 
»
 
 
POWOŁANIE FORUM LOKALNEGO

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na nowy okres programowania PROW 2014 - 2020 Zarząd LGD podjął decyzję o powołaniu Forum Lokalnego ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, który będzie opracowywał i konsultował zapisy LSR na każdym etapie jej budowania.

 
»
 
 
ANKIETA - SWOT i CELE DO LSR NA LATA 2014 - 2020 -- II ETAP LSR

Prosimy o wypełnienie "SWOT i cele do LSR na lata 2014-2020 LGD "Gościniec 4 żywiołów". Państwa sugestie i wskazania pomocne są w opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 dla obszaru działania LGD " Gościniec 4 Żywiołów".

Link do ankiety http://goo.gl/forms/OK4wtSdBnK

 
»
 
 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE - PODSUMOWANIE

Zakończyły się spotkania prowadzone  na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020 dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze oraz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020  Dziękujemy za dotychczasową współpracę, udział w spotkaniach i konsultacjach. Zapraszamy do wspólnego budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla nowego okresu programowania 2014-2020.

 
»
 
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE - II ETAP LSR

LGD "Gościniec 4 żywiołów serdecznie zaprasza na kolejne spotkania konsultacyjne poświęcone budowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na lata 2014 - 2020.  Spotkania skierowane są do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 
»
 
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE W LEŚNICY - II ETAP LSR

„Gościniec  4 żywiołów” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu konsultacyjnym „PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR” które odbędą się w Lesnicy w Gminie Stryszów. Spotkanie skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem spotkania jest min.  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 

 
»
 
 
WYWIAD INDYWIDUALNY - II ETAP LSR

Zapraszamy na bezpłatne spotkania podczas kórych przeprowadzony zostanie wywiad indywidualny z mieszkańcami LGD.  Informacje zebrane podczas wywiadu posłużą do prawidłowego opracowania LSR na lata 2014 - 2020.

 
»
 
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE - II ETAP LSR

„Gościniec  4 żywiołów” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach konsultacyjnych  „PROW 2014-2020 oraz budowanie nowej LSR” które odbędą się w poszczególnych miejscowościach na terenie LGD. Spotkania skierowane są do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem spotkań jest poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013, przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej,  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 
»
 
 
ANKIETA - ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA - I ETAP LSR

Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety badawczej jakości życia na obszarze LGD Gościniec 4 żywiołów. Zebrane informacje pozwolą nam wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin członkowskich oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców.

 
»
 
 
WARSZTATY KONSULTACYJNE - BARWAŁD GÓRNY

24.08.15r. w Barwałdzie  Górnym odbyło się spotkanie zorganizowane przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” w trakcie którego przeprowadzono warsztaty konsultacyjne, w którym  uczestniczyło  14 osób. Spotkanie skierowane było do pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 
»
 
 
SPOTKANIA INFORMACYJNE NA TERENIE LGD

Końcem lipca, w związku z planowaniem działań na kolejne lata na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczęły się spotkania informacyjne pt.: „PROW 2014-2020 oraz budowania nowej LSR”, które  odbyły się w każdej gminie należącej LGD: w  Kalwaria Zebrz. - 28.07.2015 r., w Mucharzu - 31.07.2015 r., w Lanckoronie  - 4.08.2015 r.  i w  Stryszowie - 5.08.2015 r.

 
»
 
 
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY KONSULTACYJNE - I ETAP LSR

LGD "Gościniec  4 żywiołów" serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie połączone z warsztatami konsultacyjnymi  „PROW 2014-2020 oraz budowania nowej LSR”  Barwałd Górny (budynek OSP)  24 sierpień 2015, godz. 17.00.  Spotkanie skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

 
»
 
 
ANALIZA DANYCH GUS - SPRAWY SPOŁECZNE - I ETAP LSR

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na nowy okres programowania PROW 2014 - 2020 biuro LGD dokonało analizy spraw społecznych na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
»
 
 
POWOŁANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO

24 lipca 2015 roku został powołany przez Zarząd Stowarzyszenia  Zespół Roboczy, który będzie się spotykał na każdym etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów”. Celem Zespołu jest ustalenie planu poszczególnych prac, analiza wyników ze spotkań, ankiet, wywiadów oraz opinii forum lokalnego i na podstawie tych danych merytoryczne przygotowanie strategii.

 
»
 
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE - I ETAP LSR

"Gościniec  4 żywiołów" serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne „PROW 2014-2020 oraz budowania nowej LSR”.  Spotkania skierowane są do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem spotkań informacyjnych jest min. zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

 
»
 
 
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W związku z rozpoczęciem realizacji  przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014 – 2020  poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze oraz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020  przedstawiamy Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Gościniec 4 żywiołów".

 
»