Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Cele i misja
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

CEL LGD

LGD „Gościniec 4 żywiolów” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie działając jako Lokalna Grupa Działania (LGD) jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego działających niezarobkowo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Cele LGD obejmują:
1. Budowanie kapitału społecznego; działalność wspomagającą rozwój wspólnot
    i społeczności lokalnych;
2. Przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich;
    promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy
    i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3. Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację;
4. Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR)
    w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
    wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
   Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy
    oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013,
5. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
    oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
6. Działalność charytatywną; 
7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
    świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
9. Ochronę i promocję zdrowia; 
10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
11. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
      praw kobiet i mężczyzn;
12. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
14. Organizację, wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
15. Rozwój i wpieranie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji;
16. Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu;
17. Upowszechnianie i wspieranie działań ekologicznych, ochronę zwierząt
       oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
18. Wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony
       pożarowej, oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
19.Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
       obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
       między społeczeństwami; współpraca międzynarodowa
21. Promocję i organizację wolontariatu;
22. Działania na rzecz ekonomii społecznej oraz wsparcia i rozwoju firm społecznych, 
23. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
       lub finansowo organizacje pozarządowe oraz partnerów LGD w zakresie zgodnym
       z celami LGD.
24. Promocję obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich, uwzględnia rozwój zasobów ludzkich, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki, sportu i kultury oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów lokalnych.  

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1. opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
2. propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na obszarze działania LGD,
3. pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
4. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD,
5. animowanie społeczności lokalnej,
6. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR i pozyskiwania środków na ich realizację w tym z programów pomocowych, 
7. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym,
8. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
9. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na obszarze działania LGD
10. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnej oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,  
11. sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR;
12. dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR;
13. organizowanie i finansowanie:
 a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
 b. imprez kulturalnych, sportowych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej
 c. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie 
i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
14. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW 2007-2013 oraz z innych funduszy UE,
15. włącznie się LGD w system zarządzania obszarem gmin Lanckorona, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów.
16. realizację badań dotyczących obszaru objętego LSR,
17. szkolenie pracowników LGD, członków Rady oraz członków powołanych przez LGD do grup roboczych biorących udział we wdrażaniu LSR, szkolenia ogólnodostępne,
18. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych oraz projektów społecznych związanych z realizacją LSR oraz innych działań,
19. tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, wsparcia lokalnego rzemiosła, turystycznego i kulturalnego poprzez wspieranie inicjatyw mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, podmioty ekonomii spolecznej, które mają służyć poszerzeniu lokalnych rynków zbytu, tworzeniu ofert, promocji produktów lokalnych.
20. podejmowanie działań na rzecz ochrony, promocji i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i historycznego, zabytków ruchomych i nieruchomych, a także działań związanych z podnoszeniem estetyki obszarów wiejskich i miejsko wiejskich, modernizacji, remontów, budowy i rozbudowy obiektów o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju obszaru 
21. wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć uwzględniających zasady Zrównoważonego Rozwoju

 

MISJA LGD - zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 - 2014

W 2015 roku obszar gmin - "Gościńca 4 żywiołów" (Mucharz, Stryszów, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska) będzie specyficznym i atrakcyjnym terenem turystycznym, posiadającym dobrą sieć komunikacyjną, a który w oparciu o ekologię, poszanowanie wartości kulturowych, religijnych, patriotycznych oraz rozwój tradycji rzemieślniczych da szanse mieszkańcom na godne życie.

Dążenie do takiej wizji obszaru ma się odbywać przez realizację dwóch głównych celów : 
I. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych.
II. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia


Będą one realizowane poprzez następujące założone cele szczegółowe:

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i poprawa stanu środowiska, w tym
    zwiększenie zastosowania źródeł energii odnawialnej energii.
2. Rozwój produktów lokalnych, -przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów nie
    spożywczych, oraz tradycji rzemieślniczych.
3. Wykreowanie i wypromowania atrakcyjnych produktów turystycznych, w tym
    rozwój bazy turystycznej.
4. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu, rozwój kultury i sportu.
5. Aktywna społeczność, zwiększenie zdolności pozyskiwania środków
    z zewnątrz, rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości, rozwój współpracy
    z innymi partnerami spoza regionu.


Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.