Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Regulaminy
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 
Regulanin Walnego Zebrania Członków

Regulamin Walnego Zebrania Członków określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”. Regulamin zatwierdzany jest przez uchwałę Walnego Zebrania Członków.

 
»
 
 
Regulamin Rady LGD

Określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady. Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD LSR. Regulamin Rady zatwierdza Walne  Zebranie Członków.

 

 
»
 
 
Regulamin Komisji Rewizyjnej

Określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków Regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

 

 
»
 
 
Regulamin organizacji biura

Regulamin organizacyjny biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady jej wewnętrznej organizacji i zakres działania biura.

 
»