Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Deklaracja członkowska
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

DEKLARACJA  PRZYSTĄPIENIA  DO  STOWARZYSZENIA 
LGD „Gościniec 4 żywiołów” 

 

Do Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” można przystąpić składając pisemną deklarację wg. poniższego wzoru przygotowanego przez Zarząd. Nabycie członkowstwa następuje na podstawie uchwały Zarządu LGD.

Zgodnie ze Statutem Członkiem Stowarzyszenia może być:

- osoba fizyczna, która:
*  jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gosp. albo
*  jest rolnikiem prowadzącym osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu 
   gospodarstwie rolnym o wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych, albo

*  jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne, albo
jest reprezentantem niesformalizowanych grup (struktur) społecznych takich jak koła gospodyń wiejskich, Rady Sołeckiej, koła zainteresowań, koła edukacyjne, fora dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkańców, grupy zawodowe itp.

- osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego  z wyłączeniem samorządu województwa, 

która przedstawi uchwałę organu stanowiącego zawierającą deklarację przystąpienia do danego LGD oraz wskazanie swojego reprezentanta w LGD.

 

Wymagane załączniki:

- Dla osób reprezentujących sektor gospodarczy - zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

- Dla stowarzyszń, instytucji, organizacji pozarządowych - uchwała o przystąpieniu  do LGD „Gościniec 4 żywiołów” wraz
   z wyznaczeniem przedstawiciela, statut.

- Dla reprezentantów niesformalizowanych grup społecznych - pisemna rekomendacja od minimum 7 osób – członków   
   takiej grupy (struktury).

 

  Deklaracja przystapienia do Stowarzyszenia -  zm. 14.12.2016 r.

  Rekomendacja - dla osób fizycznych, dot. grup społecznych