Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Członkowie
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych, wspierających, honorowych.

Członkiem zwyczajnym LGD może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach, działa na rzecz obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania oraz :

  • jest przedsiebiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo 
  • jest rolnikiem prowadzącym osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych albo
  • jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne albo
  • jest reprezentantem niesformalizowanych grup (struktur) społecznych takich jak koła gospodyń wiejskich, koła zainteresowań, koła edukacyjne, fora dyskusyjne, grupy inicjatywne mieszkańców, grupy zawodowe itp. i przedstawi pisemną rekomendację od minimum 10 osób – członków takiej grupy (struktury) albo
  • jest reprezentantem Rady Sołeckiej, oraz uczestniczy w spotkaniu założycielskim lub złoży pisemną deklarację przystąpienia do LGD wg wzoru przgotowanego przez Zarząd.
    Deklaracja_przystapienia_do LGD

Członkiem zwyczajnym LGD może być też osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiacego zawierającą deklarację przystąpienia do danego LGD oraz wskazanie swojego reprezentanta w LGD.

W skład stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” wchodzi 139 członków - osób fizycznych i prawnych (stan na czerwiec 2016 r. ). 
Podmioty zostały przyjęte do stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na podstawie złożonych dokumentów – deklaracji oraz podjętych uchwał czy rekomendacji grup nieformalnych.

Sposób rozszerzania członków LGD określa Rozdział III Statutu LGD – „Członkowie LGD, ich prawa i obowiązki”. Członkiem zwyczajnym LGD może być pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot prawny, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do LGD wg wzoru przgotowanego przez Zarząd, spełni warunki bycia członkiem LGD oraz uzyska pozytywną opinię Zarządu Stowarzyszenia.

( do pobrania) _LISTA_CZONKOW_STOWARZYSZENIA_01.09.2023
( do pobrania)  LISTA_CZONKOW_STOWARZYSZENIA_01.04.20222
( do pobrania) _LISTA_CZONKÓW_STOWARZYSZENIA__01.06.2021

( do pobrania) LISTA_CZONKOW_STOWARZYSZENIA_01.06.2020

( do pobrania) LISTA_CZONKOW_STOWARZYSZENIA_na_dzie_15.12.2019_AKTUALIZACJA