Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
O Nas
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Stowarzyszenie „Gościniec” powstało w 2006 roku w ramach realizacji I schematu programu Leader+ zrzeszając przedstawicieli czterech gmin: Lanckorony, Mucharza, Stryszowa i Sułkowic. Stowarzyszenie będąc Lokalną Grupą Działania (LGD) jest podmiotem skupiającym przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego. Inicjatorem powołania LGD była gmina Lanckorona, która przyjęła na siebie w 2005 roku zobowiązanie zbudowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla obszaru 4 gmin. W strategii zostały zebrane pomysły mieszkańców 4 gmin tworząc spójną wizję i ciekawy produkt turystyczny obszaru „Gościńca”. Najważniejsze potencjały przyrodniczo-kulturowe gmin, zostały zdefiniowane w nazwach żywiołów przypisanych do gmin: Gmina Sułkowice- Ogień, Lanckorona- Powietrze, Stryszów- Ziemia, Mucharz- Woda.  

W 2008 roku decyzje przystąpienia do LGD „Gościniec” podjęła Rada gminy Kalwaria Zebrzydowska, a w sierpniu 2008 z naszego LGD wystąpiła gmina Sułkowice, łącząc się z gminą Myślenice i tworząc LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Kalwaria Zebrzydowska wniosła ze ze sobą żywioł Drewna, który zastąpił sułkowicki Ogień.

Stowarzyszenie podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 16. XII 2008 r. rozszerzyło swoją nazwę z „Gościniec” na „Gościniec 4 żywiołów” i ma formułę Lokalnej Grupy Działania (LGD). 

Na dzień 31. XII 2008 r. stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” skupiało 85 partnerów z gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów. 


Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2007 Nr 64 poz.427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz statutu. 
 

Żywioły Gościńca

Konsekwencją „żywiołowej” wizualizacji obszaru „Gościńca 4 żywiołów” jest realizacja czterech zintegrowanych produktów turystycznych:
 

 • Lanckorona - Pracownia Muz Artystycznych
  W Lanckoronie artystycznym poczynaniom sprzyja poszanowanie tradycji, promocja rękodzieła i troska o zabytkową architekturę drewnianą. Rozwijają się jarmarki, sklep produktu lokalnego, działalność turystyczna i gospodarka społeczna poprzez powołaną w ramach stowarzyszenia „Na Bursztynowym Szlaku” z Lanckorony, firmę społeczną „Horyzonty ITD. Inspiracja. Turystyka. Doradztwo”. Lanckorona to Romantyczność, Sielskość i Anielskość.
 • Mucharz - Mucharskie Morze
  Mucharz posiada ogromny potencjał turystyczny związany z budową zbiornika wodnego i z tym wiązane są nadzieje na rozwój regionu. Wspierać to będzie rozwój produktów lokalnych oraz mądre wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.  
 • Stryszów - Zielona Brama Beskidu
  Gmina Stryszów-znana z walorów przyrodniczych, ekologicznych upraw rolnych, gospodarstw agroturystycznych i zabytków chce rozwijać turystykę wiejską w oparciu min. o eko gospodarstwa i promocję produktu lokalnego.
 • Kalwaria Zebrzydowska - Misterium i Pasja
  Historia miasta, zwanego początkowo Zebrzydowem sięga początków XVII wieku i jest ściśle związana z dziejami Kościoła na ziemiach polskich. Już w 1601r. Mikołaj Zebrzydowski - Wojewoda Krakowski, wzniósł na stokach góry Żar, na postawie modelu kaplicy z góry Kalwaria w Jerozolimie, kościół Ukrzyżowania Pana Jezusa, będący zalążkiem kalwaryjskiego sanktuarium. Na mocy dokumentu z grudnia 1602r., oddał w posiadanie O.O. Bernardynom kościół wraz z połową góry Żar i ufundował klasztor i zespół Kaplic Dróg Męki Pańskiej na wzór Kalwarii Jerozolimskiej. Opiekę nad klasztorem mieli sprawować O.O. Bernardyni. Wokół rozwineło się rzemiosło – wyrób drewnianych mebli oraz kowalstwo. r Kalwarii Jerozolimskiej. Opiekę nad klasztorem mieli sprawować O.O. Bernardyni. Wok

Elementem łączącym, a jednocześnie wyróżniającym nasze LGD „Gościniec 4 Żywiołów” jest opracowana w ramach strategii stowarzyszenia - marka 4 Żywioły. Została wprowadzona podczas realizacji projektu „Tradition Plus” programu SMART. Jej celem jest ochrona, identyfikacja i promocja produktów lokalnych z naszego regionu.
4 żywioły to przykład marki, która nierozerwalnie jest związana ze specyfiką naszych 4 gmin, a wspierając i promując markowe produkty lokalne będziemy budować tożsamość i siłę przekazu obszaru Gościńca 4 żywiołów.  

Do stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” należą członkowie z obszaru 4 gmin: Kalwaria Zebrzydowska,  Lanckorona,  Mucharz  oraz  Stryszów.
Wszystkie Rady Gmin podjeły stosowne uchwały bycia członkiem stowarzyszenia.

Łączna liczba zameldowanych mieszkańców obszaru LGD na dzień 31 XII 2006 r. wyniosła 35 619 mieszkańców, czyli jest większa od 10 tys. i mniejsza od 150 tys. mieszkańców.
Obszary gmin tworzące LGD przylegają do siebie, znajdują się w jednym obrysie i ich obszar jest spójny. Powierzchnia obszaru objętego LGD wynosi 198 km². Gęstość zaludnienia w obszarze wynosi 179 osób/km².


Podczas spotkań warsztatowych zwiazanych z budowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) uznano iż specyfiką obszaru „Goscińca 4 żywiołów” jest:

1. Klasztor i cały park kapliczki - zabytek Unesco (turystyka pielgrzymkowa, religijna, weekendowa) 

Historia miasta, zwanego początkowo Zebrzydowem sięga początków XVII wieku i jest ściśle związana z dziejami Kościoła na ziemiach polskich. Już w 1601r. Mikołaj Zebrzydowski - Wojewoda Krakowski, właściciel tutejszych dóbr, wzniósł na stokach góry Żar, na postawie modelu kaplicy z góry Kalwaria w Jerozolimie, kościół Ukrzyżowania Pana Jezusa, będący zalążkiem kalwaryjskiego sanktuarium. Na mocy dokumentu z grudnia 1602r., oddał w posiadanie O.O. Bernardynom kościół wraz z połową góry Żar i ufundował klasztor i zespół Kaplic Dróg Męki Pańskiej na wzór Kalwarii Jerozolimskiej. Opiekę nad klasztorem mieli sprawować O.O. Bernardyni.
25 lipca 1640r. Jan Zebrzydowski – syn Mikołaja, nadał przywileje dla Zebrzydowa, organizację miejską na prawie magdeburskim oraz akt lokacyjny miasta, które nazwał Nowy Zebrzydów. Wtedy też , u podnóża klasztoru wytyczono rynek, określono rodzaj zabudowy i zasady urządzania jarmarków, a w kościele kalwaryjskim umieszczony został obraz Matki Bożej, który zasłynął później wieloma łaskami. Klasztor O.O. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej został obdarzony przez Papieża Jana Pawła II godnością Bazyliki Mniejszej. Obecnie przy Klasztorze prowadzone jest Wyższe Seminarium Duchowne. Zlokalizowany jest tu także Dom Pielgrzyma z miejscami noclegowymi dla pielgrzymów przybywających do Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Zespół Kulturowo-Krajobrazowy Klasztoru i Parku Pielgrzymkowego O.O. Bernardynów od grudnia 1999r., znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.
 
2. Tradycyjne rzemiosło - meble kalwaryjskie- stolarstwo, szewstwo (buty dla papieża)

3. Zbiornik w Mucharzu

4. Rolnictwo tradycyjne i ekologiczne, sadownictwo

5. Drewniana architektura Lanckorony 


Lanckorona leży w Beskidzie Makowskim, około 40 km na południe od Krakowa, nad rzeką Skawinką. Zwana jest „miasteczkiem na wzgórzu” – rzeczywiście, najwyższy punkt Góra Lanckorońska (550 m n.p.m.) króluje nad okolicą. Z jej szczytu, który chętnie zdobywają turyści zainteresowani ruinami XIV-wiecznego zamku, roztacza się piękny widok na lasy, skały, wąwozy i wzgórza. Losy miasteczka splatały się z losami zamku, ale nie tylko on, owiany legendami, stanowi o wartości tego miejsca. Przyjezdnych zachwyca również drewniana architektura centrum Lanckorony. Tutejszy Rynek jest niezwykły – o jego specyfice decyduje przede wszystkim to, iż jest bardzo stromy. Wokół niego znajdują się urocze drewniane domy, kryte gontem, z charakterystycznymi podcieniami. Godne uwagi są też lanckorońskie zabytkowe wille oraz przykłady architektury sakralnej.