Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
KSIĘGA WIZUALIZACJI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Informujemy, iż od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

Pełna treść Księgi wizualizacji:

Ksiega-wizualizacji-znaku-prow-2014-2020

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Beneficjent zobowiązany jest do:

„informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej”.

 Obowiązki w ww. zakresie zostały opisane szczegółowo w Ksiga_wizualizacji_znaku_PROW_2014-2020_zmiana_31_08_2017

Niezależnie więc od obowiązków wynikających z „Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych:

- logotypu LGD „Gościniec 4 żywiołów”. Logotyp ten ma być umieszczony pomiędzy znakiem Unii Europejskiej i logo PROW 2014-2020. Logotyp LGD nie może być większy od symbolu Unii Europejskiej (mierzone wysokością).

- informacji w brzmieniu „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Gościniec 4 żywiołów”.

LOGOTYPY_PROW_2014-2020