Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Projekty
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Ze względu na za wysoką gęstość zamieszkania na terenie LGD Gościniec nie mógł realizować II schematu Leadera+ w latach 2007- 2008. 
Partnerzy tworzący „Gościniec” nie zamierzali jednak rezygnować z działania, a Stowarzyszenie rozwijało się pomimo braku środków z Leadera realizując w latach 2007 - 2008 następujące projekty:

1.  Tradition Plus — w ramach Interreg III C, SMART; 
Projekt polegał na wymianie doświadczeń z partnerami z Regionów Greckiej Macedonii i Hiszpańskiej Aragonii, związanych z wdrażaniem projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego, tradycji, identyfikacji produktów lokalnych i angażowaniu społeczności lokalnej. Wartość projektu 39 900 Euro w tym refundacji 75%;

2. „Polskie ogrody – chrońmy rodzime kwiaty i zioła” — polega na przeprowadzeniu cyklu spotkań z mieszkańcami i gimnazjalistami pozwalających na inwentaryzacje cennych zasobów przyrodniczych czterech gmin oraz przekazaniu wiedzy o rodzimej roślinności w ogrodach przydomowych. W projekcie min. opisane i oznakowane zostaną ścieżki edukacyjne, przeprowadzony konkurs dla młodzieży na projekt polskiego ogrodu. Wartość projektu 32 500 zł, dotacja z WFOŚ-19 500 zł.

3. „Federalizacja LGD czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”  — projekt zakładał stworzenie Małopolskiej Sieci LGD - podpisanie wspólnej deklaracji uczestnictwa w Sieci (tworzy ją 18 LGD), opracowanie jej zadań oraz formuły działania. Małopolska Sieć LGD ma być reprezentantem interesów wszystkich LGD zarówno na poziomie województwa jak i również kraju. W projekcie wydawane były biuletyny informacyjne, prowadzone szkolenia i doradztwo. Podsumowaniem działań LGD jest publikacja „Leader w Małopolsce”. Wartość projektu- 35 000 zł, dofinansowanie z Województwa Małopolskiego - 20 000 zł.

4. „Szlaki przyrodniczo – kulturowe 4 Żywiołów” — projekt polegał na przeprowadzeniu spotkań, wycieczek dla młodzieży gimnazjalnej na temat walorów przyrodniczo kulturowych 4 gmin. W ramach projektu zostały zidentyfikowane szlaki przyrodniczo - kulturowe w 4 gminach: 
- Lanckorona – wokół wzgórza zamkowego i zabytkowego centrum wsi.
- Mucharz – wieś wokół zabytkowego kościoła, wykopalisk archeologicznych
- Sułkowice – szlak rezerwat Gościbia i pomnik przyrody – cisy im. Raciborskiego
- Stryszów – szlak kapliczek i muzeum dworskie
Wartość projektu 16690,96 zł, dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - 15 000 zł.

5. „Odkrywamy prawdziwe warsztaty rzemieślników małopolskich – pokaz kowalski i stolarski”  — zakładał wykonanie kompletów tablic demonstrujących pracę rzemieślników, prezentacja rzemiosła kowalstwa i stolarstwa podczas jarmarku zimowego „Anioł w Miasteczku”, wykonanie ulotki promocyjnej. Wartość projektu 8800 zł, dotacja z Województwa Małopolskiego - 5000 zł.

6. „Owoce Gościńca Małopolskiego”  — projekt realizowany z udziałem producentów z 10 gmin (Lanckorona, Raciechowice, Gdów, Żegocina, Łapanów, Dobczyce, Stryszów, Mucharz, Sułkowice, Trzciana) subregionu południowej Małopolski. Przewiduje się organizację jesiennych imprez plenerowych promujących zbiory i przetwórstwo jarzębiny oraz owoców: Święto Jarzębiny –- Krzywaczka, Święto Jabłka i Gruszki- Raciechowice; wizyt studyjnych połączonych ze szkoleniem, poświęconych zasadom i przepisom dotyczącym przetwórstwa owoców; akcji edukacyjnej na temat korzyści z sadzenia drzew owocowych. 
Wartość projektu - 45.000 zł. z Funduszu Współpracy AGRO SMAK.

7. „Zielona Szkoła na Bursztynowym Szlaku” — celem projektu było zebranie atrakcji kulturowo – przyrodniczych gmin "Gościńca 4 Żywiołów" w formie oferty Zielonych lekcji i Zielonej Szkoły. Motywem przewodnim jest dziedzictwo – kulturowo przyrodnicze regionu -  zabytki, rezerwaty, dawne rzemiosło i twórczość. Oferta została przygotowana w formie katalogu skierowanego do szkół i biur turystycznych. Wartość projektu -  26980 zł., dotacja z Województwa Małopolskiego - 25 400 zł.


W 2008 roku Stowarzyszenie prowadziło działalność poprzez realizację programów:
   
1. „Przemiany w Regionie – RITA 2007-39” — finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Przedmiotem realizacji programu było wsparcie projektu: „Partnerstwo lokalne na rzecz ochrony gatunków rodzimych – projekt pilotażowy”. Projekt był poświęcony przeprowadzeniu diagnozy potrzeb strony ukraińskiej. Obejmował on przeprowadzenie wszechstronnej analizy dorobku dotychczasowej współpracy w zakresie współpracy naukowo technicznej i szans na rozwinięcie jej w przyszłości pomiędzy Instytutem Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy a Instytutem Zootechniki Ukraińskiej Akademii Nauk. Okres realizacji: 01.01.2008 do 31.05.2008 rok. Koszt projektu 34 487,78zł.

2. „Język angielski – szansą rozwoju lokalnego oraz indywidualnego” – Partnerstwo w realizacji projektu przez Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku” PKOL. 09.05.00-12-1160/07 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji: 07.06.2008 do 31.12.2008 rok. Koszt projektu 6 000,00 zł.

3. „Małopolska Sieć LGD formą wsparcia i promocji Lokalnych Grup Działania i organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” — realizowane w ramach konkursu „Wzmacnianie procesów integracji małopolskiego sektora pozarządowego w 2008 roku”. Okres realizacji: 01.06.2008 do 30.11.2008 rok.
Koszt projektu 27 070,46 zł.

4. „Dobre strony – upowszechniamy metody i działania współpracy trójstronnej”— w ramach Programu FIO. Projekt wzmocnił funkcjonowanie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju na obszarze 12 gmin Subregionu Południowej Małopolski, przybliżył i spopularyzował wzorcowe inicjatywy samorządów gminnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami z regionu, kraju i z za granicy
Okres realizacji: od 01-07-2008 do 31-12-2008 r.. Koszt projektu 97 863,23 zł.

5. „Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce w 2009 roku” – kontynuowane działań Małopolskiej Sieci LGD, która powstała w ramach projektu: „Federalizacja LGD czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”. 20 stycznia 2009 r. podczas spotkania przedstawicieli LGD na Zamku w Suchej Beskidzkiej został powołany Związek Małopolska Sieć LGD. Małopolska Sieć LGD z formuły dobrowolnego, niesformalizowanego podmiotu działającego w ten sposób przez okres 2 lat przekształciła się w podmiot prawny - związek stowarzyszeń. Członkami założycielami było 10 Lokalnych Grup Działania, które podjęły uchwałę przystąpienia do Związku i były obecne na spotkaniu. Związek Małopolska Sieć LGD utworzyły stowarzyszenia – „Dolina Raby”, „Dolina Karpia”, „Beskid Gorlicki”, „Turystyczna Podkowa”, „Między Dalinem a Gościbią”, ”Gościniec 4 żywiołów”, „Korona Północnego Krakowa”, „Wielicka Wieś’, „Jaksa”, „Perły Beskidu Sądeckiego”. Na dzień 30 X .2009 do Małopolskiej Sieci  LGD przystąpiło 33 LGD.
MS LGD podejmuje działania zarówno na poziomie województwa małopolskiego, współpracując z różnymi podmiotami i instytucjami, a także na poziomie ogólnopolskim.
Z inicjatywy MSLGD w dniu 13.X 2009 r. podczas konferencji w Mikołajkach została podpisana deklaracja współpracy przedstawicieli 8 regionalnych sieci LGD z Polski.   
MS LGD ma również status członka obserwatora w The European Leader Association for Rural Development (ELARD), która jest organizacją non-profit, powstałą w 1999 r. Jej członkami są krajowe i regionalne sieci, a także pojedyncze Lokalne Grupy Działania i organizacje z  różnych krajów Unii Europejskiej.

Działania MS LGD opisane są na stronie www.lgd.malopolska.pl