Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Ogólnie o dotacjach
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju - ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizacji operacji w ramach tej strategii. Działanie to ma przyczyniać sie do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Aby operacja mogła być realizowana w ramach tego działania musi byc zgodna z celami zawartymi w LSR i musi zostac wybrana przez organ decyzyjny LGD do sfinansowania ze środków LSR.
LSR to dokument opracowany przez lokalną społeczność, opisuje on różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazując kierunki działania, które mają na celu zdynamizować rozwoj regionu.

 
MAŁE PROJEKTY

"Małe projekty" - to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostepu i wyboru.

 
»
 
 
ODNOWA I ROZWÓJ WSI

"Odnowa i rozwój wsi" - działanie ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej. Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

 
»
 
 
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

 
»
 
 
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich

 
»
 
 
POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROW 2007-2013

Okres programowania 2007-2013 to nowe perspektywy dla efektywnego wykorzystania środków unijnych, postawionych do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego (gmin, zakładów budżetowych, związków międzygminnych) i lokalnych grup działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).

 

 
»