Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Władze
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Zgodnie ze statutem Rozdział IV - Władze LGD § 19 pkt.1 

Władzami LGD są:
a.  Walne Zebranie Członków,  
b.  Rada,
c.  Zarząd,
d.  Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz LGD trwa 4 lata. Wybory Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny, podczas Zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia. Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej. 
Władze naszego stowarzyszenia „Gosciniec 4 żywiołów” zostały wybrane podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 16. XII. 2008 r. w Lanckoronie.
W dniu 05.V.2010 r. na Walnym Zebraniu Członków  skład władz stowarzyszenia uległ zmianie.
W dniu 5 II 2013r. podczas Walnego Zebrania  Członków w wyniku zakończenia czteroletniej kadencji  skład władz Stowarzyszenia LGD "Gościniec 4 żywiołów" uległ zmianie. W dniu 12.11.2015 r. w wyniku rezygnacji dwóch członków zarządu prtzeprowadzone zostały wybory uzupełniające. Poniżej prezentujemy skład obecnego zarządu.

  • Zarząd:

  Renata Bukowska  -  Prezes  /Lanckorona/
  Paweł Paździora  -  Wiceprezes  /Mucharz/
  Ewa Frosztęga  -  Wiceprezes  /Kalwaria Zebrzydowska/
  Marcin Zagól  -  Wiceprezes  /Stryszów/

Kompetencje Zarządu stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” określa § 23 statutu Stowarzyszenia. 
 

  • Komisja Rewizyjna:

Jerzy Wójs  - Przewodniczący /Mucharz/
Andrzej Burdek - Wiceprzewodniczacy /Kalwaria Zebrzydowska/
Janina Jodłowska- Członek /Stryszów/
Mirosław Gajewski  - Członek /Lanckorona/

Kompetencje Komisji Rewizyjnej określa § 24 statutu Stowarzyszenia. 
 

  • Rada 

Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania. Do kompetencji Rady należy wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, które mają być realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.


§ 22 ust. 4  statutu stowarzyszenia mówi, iż:
W skład Rady wchodzą: przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.

Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez LGD. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz  w roku.


Rada może powoływać ze swojego grona Komisje o kompetencjach określonych przez Radę oraz zaciągać opinii ekspertów i specjalistów przy podejmowaniu decyzji o wyborze operacji. 

Liczbę członków Rady, wybór i odwołanie oraz zatwierdzenie Regulaminu Rady uchwala Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Regulamin Rady w sposób bardzo szczegółowy i precyzyjny określa całość funkcjonowania Rady. Został zatwierdzony podczas Walnego Zebrania Członków (WZC) w dniu 16. XII 2008. Później zmieniony min. 05.V.2010 r na Walnym Zebraniu.
Obecnie obowiazujący Regulamin Rady został zatwierdzony na WZC w dniu 18.XII.2015 r.

Wśród członków Rady, którzy pracowali w okresie programowania PROW 2009-2014 było 5 osób, które samodzielnie realizowały projekty, prowadząc takie projekty już ze środków europejskich jak EFS, czy projekt IW Equal.
3 osoby miały umowy o prace w ramach projektów o dużym zasięgu i zakresie.
Wszystkie osoby uczestniczyły intensywnie w szkoleniach oraz brały udział w realizacji projektów w ramach swoich instytucji. Największym doświadczeniem mogą pochwalić się członkowie Rady z gminy Lanckorona i Mucharz - tam funkcjonują prężnie działające organizacje pozarządowe oraz lokalni liderzy.
W roku 2008 za prace na rzecz aktywizacji społecznej i pracy w środowisku lokalnym stowarzyszenie "Gościniec 4 żywiołów" otrzymało nagrodę Kryształy Soli przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Rada Stowarzyszenia LGD "Gościniec 4 żywiołów" pierwszy raz została wybrana podczas ZWC w dniu 16.XII.2008 r., które odbyło się w Lanckoronie. W dniu 5.V.2010 r. trzy osoby zostały odwołane z powodu ich rezygnacji. Skład Rady został uzupełniony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 16.VII.2010 r.

Obecnie w celu dostosowania się do założeń nowego okresu programowania PROW 2015 - 2020, podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 12.XI.2015 r. i  18.XII.2015r. wybrany został nowy skład Rady Stowarzyszenia LGD "Gościniec 4 żywiołów", ilość członków Rady została zmiejszona do 14 osób. W wyniku rezygnacji  członków skład Rady został uzupełniony.
Obecnie w skład Rady wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot

Gmina

Sektor

1

Ryszard Gonet

Gmina Lanckorona

Lanckorona

Publiczny

2

Małgorzata Chyczyńska

Społeczny Komitet Rozwoju Szkoły Podstawowej w Jastrzębi  

Lanckorona

Społeczny

3

Piotr Piaskowski

Piotr Piaskowski FPH "Piaskowski"

Lanckorona

Gospodarczy

4

Maciej Szeląg

Gmina Mucharz

Mucharz

Publiczny

5

Wioletta Rupa

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „KLEKS”

Mucharz

Społeczny

6

Sylwia Ramenda

P.R. CAR SERWIS

Mucharz

Gospodarczy

7

Antoni Sadzikowski Antoni Sadzikowski Stryszów Społeczny, mieszkaniec

8

Magdalena Adamczyk

Gmina Stryszów

Stryszów

Publiczny
9

Renata Gonek - Myhal

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stryszowskiej
w Stryszowie

Stryszów

Społeczny

10

Wioletta Cach

KGW Barwałd Górny

Kalwaria Zebrzydowska Społeczny
11

Tadeusz Wilk

Gmina Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska Publiczny

12

Iwona Potoczak

Iwona Potoczak

 Kalwaria Zebrzydowska Społeczny, mieszkaniec

13

Łucja Dragan

Marian Dragan "MEBLE- DRAGAN" Firma
Produkcyjno - Handlowa s. c. Firma Stolarsko - Handlowa

Kalwaria Zebrzydowska

Gospodarczy

14

Agnieszka Kwiatek

ALANUS DRUK Agnieszka Kwiatek

Kalwaria Zebrzydowska

Gospodarczy

W skład Rady wchodzi 14 osób, w podziale na trzy sektory w następujący sposób: 

a) partnerzy publiczni - 4 osoby,
b) partnerzy gospodarczy - 4 osoby,
c) partnerzy społeczni - 6 osób,

wśród partnerów społecznych 2 osoby są równocześnie reprezentantami mieszkańców.

Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem dwóch lub więcej organów.