Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
OGÓLNE INFORMACJE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą do  zapoznania się
z głównymi zasadami nowego okresu programowania PROW 2014-2020

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

przewidziano szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które chcą rozpocząć
lub rozwijać swoją działalność gospodarczą.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez;
 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,
 • rozwijanie działalności gospodarczej,
  - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w w/w zakresie,
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
 • w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
 • w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
 • w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
 • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Beneficjentem może być

osoba fizyczna, pełnoletnia będąca obywatelem UE, która/ej:

 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – dot. osoby fizycznej nie wykonującej działalności gospodarczej,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej, wpisany do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – dot. osoby fizycznej wykonującej działaln. gospodarczą, albo

osoba prawna, z wyłączeniem województwa, mająca siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mającą siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim objętym LSR.

Gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy  wykonuje dział. gospodarczą pomoc jest przyznawana jeśli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.

Koszty kwalifikowane

Pomoc na operację – oprócz zakresu podejmowanie działalności gospodarczej - jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 • ogólne,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie dotyczącym zachowania dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 • wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w KP, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników wyłącznie w przypadku operacji realizowanej w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 
 • podatku od towarów i usług (VAT) – chyba, ze beneficjent może odzyskać podatek na mocy prawodawstwa krajowego VAT,

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:

 • ogólne – nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,
 • zakupu środków transportu – nieprzekraczające 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
 • wartość wkładu rzeczowego. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyzn.  pomocy, i liczby 168.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków lokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

Wysokość dofinansowania

Pomoc na operację – oprócz zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych – dla mikroprzedsiębiorców;
 • 85% – dla NGO;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić nie mniej niż 50 tyś. złotych.

Dofinansowanie przeznaczone dla przedsiębiorców

Podejmowanie działalności gospodarczej

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

 • nie podlega ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działaln. gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działaln. gospodarczej - nie był wpisany do CEIDG,

– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

operacja zakłada: podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

 • zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia społecznego na podst. przepisów o systemie ubezpieczeń społ. z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 • utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;”,

Pomoc na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana   wysokości określonej w LSR tj.- 90 tyś. zł. max. wysokość wsparcia w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej w zakresie sekcji J,K,L,M systemu REGON – 50 tyś. zł.

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są w 2 transzachI transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy (wniosek o płatność składa się w  terminie 3 mcy od dn. zawarcia umowy, wypłata środków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, po pozytywnym rozpatrzeniu) jeżeli beneficjent: podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społ. z tytułu wykonywania działalności, uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
II transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana po zrealizowaniu operacji.

Rozwijanie działalności gospodarczej

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli beneficjent:

 • ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność;

operacja zakłada:

 • utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba zatrudniona musi być na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę
 • utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

- powyższe nie dotyczy w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej 1 podmiotowi na dotychczas realizowane operacje  oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się na realizację danej operacji nie przekracza 25 tyś. zł.

 • beneficjentowi  nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania beneficjentowi pomocy na operację w w/w zakresie.
 • beneficjentowi nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działaln. gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:

 • podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, której przedmiotem jest  działalność sklasyfikowana w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
 • operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy.

- biznesplan nie może zakładać osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach inkubatorów.

Wspieranie współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

Pomoc na operację jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.

NIE PRZYSŁUGUJE pomoc na operację w zakresie podejmowania lub rozwijania działaln. gospodarczej oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, jeżeli działaln. gospodarcza jest sklasyfikowana w przepisach PKD jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;                      
 • gospodarka magazynowa.

Limity środków

 • Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2014–2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta.
 • W przypadku beneficjenta realizującego operację w zakresie: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych limit wynosi 500 tys. złotych.

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć:

 • 500 tys. zł. – w przypadku operacji realizowanej w zakresie: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
 • 200 tys. zł. – w przypadku operacji realizowanej w zakresie innym niż: podejmowanie  działalności gospodarczej  oraz tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych /zgodnie z procedurą LGD/.

Informujemy, pracownicy LGD "Gościniec 4 żywiołów" świadczą bezpłatne doradztwo dla beneficjentów w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Zakrzowie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwziecie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

*informacja opracowana na podstawie rozporzadzenia MRiRW z dn. 24 września 2015 r. z późn. zm., data opracowania wrzesień 2016 r.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _