Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
REGULAMIN IK
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Regulamin korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie

Ten regulamin opisuje Inkubator Kuchenny w Zakrzowie i zasady użytkowania jego pomieszczeń przez klientów. Klienci są odpowiedzialni za znajomość treści Regulaminu. Muszą stosować się do zawartych w nim zasad i polityk, podpisać umowę wynajmu oraz stosować się do ogólnych zasad
i przepisów bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z tego typu pomieszczeń.

Celem Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie jest wspomóc klienta w zapewnieniu mu spełniającego wymogi sanitarno-epidemiologiczne pomieszczenia kuchennego wraz z urządzeniami
i wyposażeniem  pozwalającego mu na testowanie, uruchomienie i rozwijanie swojej działalności
w zakresie przetwórstwa żywności. Inkubator Kuchenny stosuje zasadę zero tolerancji dla warunków nieodpowiadających wymogom sanitarno-epidemiologicznym i dla niebezpiecznych praktyk w zakresie przetwórstwa żywności oraz będzie karać klientów, którzy nie zastosują się do zasad działalności, opisanych w tym Regulaminie.

Integralną częścią Regulaminu jest Księga GMP/GHP i HACCP.

Rezerwacje

Wszystkie rezerwacje są dokonywane poprzez wypełnienie stosownego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres -biuro@inkubator-kuchenny.pl lub dostarczyć do siedziby LGD „Gościniec 4 Żywiołów- Zakrzów 175 . Rezerwacje są dostępne dla klientów, którzy (i/lub ich pracownicy) mają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, przeszli przeszkolenie BHP oraz posiadają potwierdzoną przez personel Inkubatora Kuchennego, znajomość obsługi urządzeń w pomieszczeniach kuchennych.

W przypadku wielu zgłoszeń na ten sam okres wynajmu pomieszczeń, personel Inkubatora będzie oferował wynajęcie pomieszczeń Inkubatora proporcjonalnie do wielkości rezerwacji, tak aby jak największa liczba użytkowników mogła z niego korzystać. Rezerwacje jednej lub kilku firm nie mogą spowodować braku dostępu do pomieszczeń Inkubatora Kuchennego przez innych użytkowników,
o ile spełniają oni warunki wynajmu pomieszczeń i wyposażania Inkubatora.

Rezerwacje długoterminowe

Możliwe są rezerwacje pomieszczeń kuchni w dłuższym okresie na podstawie tygodniowego, dwutygodniowego czy też miesięcznego harmonogramu. Rezerwacje długoterminowe będą preferowane w stosunku do rezerwacji bieżących min. w wysokości opłat za korzystanie . Niemniej zasada dostępu do pomieszczeń Inkubatora przez jak największą liczbę osób i podmiotów będzie także stosowana.

Dostęp do obiektu

Dostęp do pomieszczeń kuchni możliwy jest albo w obecności pracownika Inkubatora albo samodzielnie przy pomocy karty magnetycznej. Dostęp w obecności pracownika potwierdzony będzie każdorazowo wraz ze sprawdzeniem pomieszczeń i urządzeń oraz ich czystości, także sprawdzenie wymagań w stosunku do osób korzystających z pomieszczeń poprzez zapis w rejestrze korzystania z Inkubatora kuchennego .

Dostęp samodzielny przy pomocy karty magnetycznej będzie możliwy dla osób i podmiotów, które legitymować się wystarczającym doświadczeniem znajomością zasad korzystania z pomieszczeń
i wyposażenia Inkubatora. Ocena stopnia doświadczenia klienta pozwalającego na samodzielne korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora należy do jego personelu i jest w kompetencji Kierownika Inkubatora. 

Dodatkowy czas

Oczekuje się, że klienci wykorzystają pomieszczenia kuchenne dla swoich potrzeb i pozostawią je czyste w wynajętym czasie. Uprasza się o szanowanie potrzeb innych klientów do skorzystania
z pomieszczeń kuchni w zaplanowanym przez nich czasie. Niedotrzymywanie czasu przeznaczonego na korzystanie z pomieszczeń kuchennych przez danego klienta, może spowodować, odrzucenie kolejnych rezerwacji pomieszczeń kuchennych tego klienta. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

Anulowanie

Inkubator stosuje rygorystyczną politykę rezygnacji, w celu zapewnienia maksymalnego stopnia wykorzystania pomieszczeń kuchni przez klientów. Rezerwacje mogą zostać unieważnione bez konsekwencji na 3 dni wcześniej. Jeśli klient musi zrezygnować z pomieszczeń, szczególnie w okresie krótszym niż 3 dni wyprzedzenia, zachęca się klienta do znalezienia kogoś, kto byłby w stanie wynająć pomieszczenia na godziny wcześniej zarezerwowane przez kogoś innego. Wszystkie odwołania muszą być dokonane mailem lub pisemnie. Nie można dokonać anulowania rezerwacji telefonicznie.

Przekazanie rezerwacji

W przypadku przewidywanego nie wykorzystania wcześniej zarezerwowanych pomieszczeń, można odstąpić rezerwację innym klientom, którzy są w stanie wykorzystać pomieszczenia w danym czasie. Należy skontaktować się z personelem Inkubatora z zapytaniem czy jacyś klienci nie są zainteresowani wykorzystaniem pomieszczeń w danym czasie.

Płatności

Płatności za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora dokonywane mogą być na wiele sposobów i mogą być przedmiotem indywidualnych rozstrzygnięć w stosunku do każdego klienta.

Osoby i podmioty korzystające pierwszy raz lub rzadko proszone będą o uiszczenie płatności po zakończeniu usługi na podstawie rozliczenia za czas wykorzystania pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora, jak również zużyte nośniki energii oraz wytworzone odpady, a także surowce i dodatki żywnościowe, na podstawie wcześniejszych umów w tym zakresie.  Osoby i podmioty korzystające wielokrotnie („stali klienci”) będą mogli dokonywać płatności w bardziej elastyczny sposób np. w ramach rozliczeni miesięcznego.

Ceny zawarte są w cenniku udostępnionym na stronie www.inkubator- kuchenny.pl oraz w inkubatorze kuchennym.

Przewiduje się możliwość rozliczenia barterowego tj. polegającego na pozostawieniu przez producenta produktów o równowartości zobowiązania wobec Inkubatora.

Godziny pracy biura

Personel Inkubatora Kuchennego jest dostępny zasadniczo w siedzibie LGD Gościniec 4 Żywiołów- Zakrzów 175, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. Jeśli klient potrzebuje porozmawiać z personelem Inkubatora Kuchennego z jakiegokolwiek powodu, jest proszony o podjęcie próby takiej rozmowy w wyznaczonych godzinach pracy biura lub kontakt na adres- biuro@inkubator-kuchenny.pl   Istnieje także możliwość skontaktowania się w podobny sposób z personelem Inkubatora w celu dostarczenia wcześniej do pomieszczeń kuchennych surowców i materiałów lub dodatkowego wyposażenia.

Magazynowanie

Magazynowanie jest możliwe tylko w chłodni lub mroźni. Jest możliwość wyznaczenia dodatkowych, zabezpieczonych pomieszczeń do składowania, ale taką ewentualność  należy omówić z personelem Inkubatora. Przedmioty nieodpowiednie do składowania w pomieszczeniach kuchennych jak np. odzież osobista,  nie mogą być przechowywane w pomieszczeniach kuchennych w jakimkolwiek miejscu i w jakimkolwiek czasie. Nie można przechowywać w pomieszczeniach magazynowych żadnych przedmiotów takich jak patelnie, garnki, miski, itp. Taki sprzęt jest przewidziany do wykorzystania tylko w pomieszczeniach kuchennych w czasie zarezerwowanym dla wynajmu kuchni.

Półki w chłodni lub mroźni zostaną udostępnione zgodnie z zawartą umową dotyczącą ich wynajmu. Należy pamiętać, że wszystkie przedmioty pozostawione w pomieszczeniach kuchennych
i magazynowych bez uzgodnienia lub znajdujące się tam powyżej terminu przydatności do spożycia będą usuwane przez personel Inkubatora Kuchennego. Wszystkie produkty żywnościowe muszą być składowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Wszystkie produkty żywnościowe przechowywane muszą spełniać normy sanitarno-epidemiologiczne. Wszystkie przedmioty, które nie są zgodne z obowiązującymi normami zostaną natychmiast usunięte, a ich właściciele mogą być ukarani np. odmową ponownego wynajęcia kuchni.

Wspólne pomieszczenia

Pomieszczenia kuchenne wynajmowane są tylko do wyłącznego korzystania przez klienta w czasie przez niego zarezerwowanym, dopuszczalne jest korzystanie z pomieszczeń przez kilku użytkowników zajmujących się innym rodzajem produkcji czyli  korzystają również z innych urządzeń.  Pomieszczeniem wspólnym jest chłodnia i mroźnia. Umieszczanie i zabieranie przedmiotów z pomieszczeń magazynowych musi być także uzgadniane z personelem Inkubatora.

Wyłączność pomieszczeń

Zarezerwowane pomieszczenia są do wyłącznego użytku klienta z zastrzeżeniem jak w punkcie wyżej. W żadnym momencie, inna osoba (poza pracownikami klienta) nie może korzystać z pomieszczeń kuchennych i magazynowych w czasie rezerwacji klienta/ klientów. Żadna żywność przygotowana lub pakowana poza pomieszczeniami kuchennymi nie może być przedstawiona jako przygotowana
w pomieszczeniach kuchennych.

Urządzenia i wyposażenie

Urządzenia i wyposażenie zawarte w pomieszczeniach kuchennych będących przedmiotem najmu, będące do dyspozycji klienta są wymienione w załączniku nr 2. Rzeczy nie wymienione w tym załączniku nie są w dyspozycji klienta. Wyjaśnia się także, że wraz z wynajmem pomieszczeń Inkubator nie zapewnia surowców i dodatków żywnościowych, chyba że jest to przedmiotem osobnej umowy pomiędzy klientem i Inkubatorem

Ładowanie i Parking

 Wszelki załadunek i rozładunek odbywa się poprzez oznakowane drzwi wejściowe do pomieszczeń kuchennych. Nie wolno parkować przy drzwiach załadunku/rozładunku. Bardzo duży, bezpłatny parking znajduje się obok obiektu Inkubatora zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Nie można pozostawiać samochodu lub innych obiektów na parkingu, poza okresem wynajmu pomieszczeń kuchennych, bez uzgodnienia z personelem Inkubatora Kuchennego.

Użytkowanie pomieszczeń kuchennych i ich utrzymanie w czystości

Od klientów oczekuje się utrzymania obiektu w stanie czystym w każdym czasie, spełniającym odpowiednie wymagania sanitarne. Nie wolno przewiercać, przebijać, naklejać i w jakikolwiek inny sposób niszczyć ściany czy umeblowanie pomieszczeń kuchennych. Nie wolno podobnie niszczyć jakichkolwiek urządzeń i wyposażenia tych pomieszczeń. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje nałożenie kar i/lub utratę możliwości korzystania z pomieszczeń Inkubatora. Należy pamiętać, że za wszelkie kary poniesione przez Inkubator Kuchenny w wyniku kontroli służb sanitarnych,
a wynikające bezpośredniego z nieprzestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych przez klientów,  Inkubator będzie obciążał klienta.

Nieprzestrzeganie zasad pozostawiania pomieszczeń w czystości spowoduje nałożenie kary. Poważne naruszenia w tym względzie mogą prowadzić do czasowego zawieszenia lub zakazu korzystania przez klienta z pomieszczeń Inkubatora. W przypadku zawieszenia lub zakazu, wszystkie rezerwacje dokonane prze klienta, zostaną natychmiast anulowane. Prosimy o zgłaszanie jakichkolwiek naruszeń niniejszych zasad. Uprasza się klientów o szanowanie czasu i komfortu innych użytkowników pomieszczeń Inkubatora, zapewniając ich czystość i funkcjonalność przez cały czas.

Środki i sprzęt do utrzymywania czystości

Inkubator Kuchenny dostarcza środki i podstawowy sprzęt do utrzymania czystości. Koszty środków czystości zawarte są w opłacie za korzystanie z pomieszczeń inkubatora.

Mycie naczyń

Wszelkie mycie naczyń musi się odbywać w wyznaczonych zlewach. Wszystkie zbędne potrawy, produkty, surowce i materiały muszą być wyrzucone do odpowiednich pojemników przed wprowadzeniem naczyń do zlewów. Resztek żywności nigdy nie należy, w jakimkolwiek czasie, umieszczać się w zlewie. Nigdy nie należy płukać lub myć surowców w umywalce przeznaczonej do mycia rąk. Należy wysuszyć naczynia i odłożyć je do ich właściwego miejsca przed końcem rezerwacji. Naczynia mogą pozostawać do suszenia na powietrzu na wyznaczonych stojakach podczas rezerwacji do momentu opuszczenia pomieszczeń Inkubatora. Klient korzystający jest odpowiedzialny za pozostawione naczynia i stan ich czystości.

Czyszczenie urządzeń

Urządzenia należy przeczyścić mokrą ściereczką. W urządzeniach, które można zdemontować na mniejsze części, takie jak miksery, należy umyć części ruchome w zlewie do mycia naczyń. Palniki, które są mocno zabrudzone muszą być usunięte z pieca i umyte. Inkubator stosuje zasadę zero tolerancji dla wszelkich odpadków żywności pozostawionych na/w urządzeniach. Klient korzystający jest odpowiedzialny za pozostawione urządzenia i stan ich czystości.

Czyste stoły i podłogi

Od klientów oczekuje się pozostawienia w czystości stołów i podłóg w wynajętych pomieszczeniach. Wszystkie stoły, podłogi i zlewy należy przetrzeć na mokro. Najpierw należy użyć miotły lub szczotki jeśli to konieczne. Klienci są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości podłogi w udostępnionych pomieszczeniach. Należy usuwać wszelkie wycieki lub plamy, które mogą powodować, że podłoga będzie śliska i tym samym niebezpieczna dla osób po niej się poruszających. Prosimy o zgłaszanie do personelu Inkubatora jakichkolwiek uszkodzeń podłogi lub stołów. Inkubator stosuje zasadę zero tolerancji dla wszelkich odpadków żywności pozostawionych na podłodze, stołach lub w zlewach.

Odpady

Wszystkie śmieci muszą być usunięte z pomieszczeń przed końcem rezerwacji. Worki ze śmieciami muszą być związane i umieszczone w pojemniku na zewnątrz obiektu zgodnie  zasadami segregacji. Umieszczenie śmieci w pojemnikach bez worków na śmieci nie będzie tolerowane. Kartony muszą podziale, spłaszczone i umieszczone w wyznaczonym obszarze recyklingu. Nie należy przenosić koszy na śmieci z różnych części pomieszczeń Inkubatora. Klient zostanie ukarany grzywną za niestosowanie się do w/w zasad.

Opuszczenie pomieszczeń

Opuszczenie pomieszczeń Inkubatora odbywa się w obecności pracownika Inkubatora, który dokonuje ich odbioru lub wg innych uzgodnień z pracownikami inkubatora lub samodzielnie w przypadku klientów, którzy uzyskali pozwolenia na takie korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora. Po zakończeniu wynajmu każdorazowo wypełnia się ankietę informacyjną i sprawdzającą, stanowiącą załącznik nr 4.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Inkubator Kuchenny wymaga standardowego, odpowiedniego stroju do pracy w pomieszczeniu kuchennym dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z ogólnymi przepisami w tym zakresie. W szczególności:

  • Nie wolno nosić sandałów i butów z odkrytymi palcami
  • Pachy muszą być zakryte
  • Włosy muszą być zakryte podczas wchodzenia do pomieszczenia kuchennego i cały czas podczas pobytu w nim
  • Nie wolno stosować szklanych, ceramicznych lub innych łamliwych pojemników w kuchni;
  • Nie wolno jeść w pomieszczeniu kuchennym, ani trzymać w nim osobistej żywności
    w zakresie przetwarzania. Napoje, zakręcone lub z innym zamknięciem, powinny znajdować się pod stołami;
  • Biżuteria nie może być noszona w pomieszczeniu kuchennym (kolczyki, bransoletki, naszyjniki itp.), jak również cokolwiek, co może się złamać lub w wyniku uszkodzenia odpaść i tym samym skazić żywność produktu; obrączki ślubne mogą być noszone pod warunkiem , że są mocno nałożone i nie mogą być łatwo usunięte;
  • Zażywanie narkotyków i alkoholu w pomieszczeniach Inkubatora jest surowo zabronione;
  • Ubrania powinny czyste przed rozpoczęciem pracy. Koszulki muszą obejmować skórę/włosy pod pachami oraz na torsie.