Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
MAŁE PROJEKTY
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Kto może być Beneficjentem "Małych projektów"?

 • Osoba fizyczna, która:
     a.    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
     b.    jest pełnoletnia,
     c.    ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią
            Rozwoju, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze,
 • Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.


Zakres pomocy w ramach „Małych projektów”

 • podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:
  a.    udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
  b.    organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dn. 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy;
  c.    organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
  d.    zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 • rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
  a.    promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
  b.    promocję lokalnej przedsiębiorczości,
  c.    remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;
 • rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
  a.    utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
  b.    budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;
 • promowanie,zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
   
 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
  a.    odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
  b.    remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
  c.     kultywowanie:
         - miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
         - języka regionalnego i gwary,
         - tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
  d.    prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dn 7 marca 20007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFR na rzecz ROW;
 • inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług których poodstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
  a.   udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
  b.   promocje produktów lub usług lokalnych,
  c.   uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 7 marca 2010 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW,
  d.   budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
  e.   budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
  f.   badanie rynku produktów lub usług lokalnych
  - z wyłączeniem działalności rolniczej;
   
 • wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym,  z wyłączeniem działalności rolniczej.

 

Poziom dofinansowania
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • ogólne:
  a. przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
  b. opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienia autorskich
      praw majątkowych,
  c. opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,
  d. sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
 • zakupu materiałów lub przedmiotów;
 • zakupu usług lub robót budowlanych;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących koszty ogólne zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług VAT. Koszty kwalifikowalne moga byc podawane z podatkiem VAT, jeśeli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania tego podatku.

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r. Refundacji podlegają koszty, które zostały określone w planie finansowym, faktycznie poniesione i udokumentowne.

Koszty kwalifikowalne muszą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1000 zł - w formie rozliczenia bezgotówkowego.
 

Wartość wkładu niepieniężnego obejmuje wartość:

 • pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,
 • udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców.

- lecz nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.
 

Kryteria dostępu

Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt:

 • będzie realizowany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tyś. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. zł.
 • nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: - z Funduszu Kościelnego lub  z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, lub subwencji ogólnej,
 • będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.
 • Operacje inwestycyjne muszą być realizowane na obszarze objetym LSR, operacje nieinwestycyjne mogą być realizowane poza obszarem objętym LSR.
   

 Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego własciwego ze względu na siedzibę LGD.


Dokumentacja aplikacyjna

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z odpowiednimi załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl/dokumentacja aplikacyjna 
 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji    lokalne_kryteria_

Rozliczanie projektów

Wnioski o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania dostępne są na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl/rozliczanie projektów

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określają: 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fiansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.  pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007-2013  pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007-2013pobierz plik