Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
FISZKI PROJEKTOWE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH 

dla naborów wniosków o powierzenie grantu

przeprowadzanych w terminie od 25-10-2017 do 08-11-2017

 

Nabór nr 1/2017/G - Przedsięwzięcie I.1.1: Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.

Nabór nr  2/2017/G - Przedsięwzięcie I.1.2: Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury. 

Nabór nr 3/2017/G - Przedsięwzięcie I.1.5: Działania na rzecz ochrony i zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez organizacje pozarządowe.

 

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych.

 

Fiszka projektowa - do pobrania

 

Fiszki należy składać w terminie do 18 października  2017 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  od poniedziałku do czwartku w godz od 9:00 do 15:00, w piatki w godz. od 9:00 do 14:00 lub

- mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

 

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".

data publikacji - 11.10.2017 r.