Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
FISZKI PROJEKTOWE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH

w terminie od 21 do 29 stycznia  2021 r.

W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 08.02.2021 do 22.02.2021 naborami wniosków na realizacje GRANTÓW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NR 1/2021/G  Przed. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Limit środków dostępny w naborze: 50 000,00 zł.

Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie  w ramach realizacji LSR. – wartość docelowa 3 podmioty.

NR 2/2021/G Przed. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Limit środków dostępny w naborze: 60 119,00 zł.

Wskaźnik produktu: Liczba  podmiotów działających  na  rzecz integracji    i    aktywizacji mieszkańców,     które otrzymały  wsparcie  w ramach realizacji LSR– wartość docelowa - 5 podmiotów.

NR 3/2021/G Przed. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

Wskaźnik produktu : Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjne– wartość docelowa 2 szt.

Limit środków dostępny w naborze: 59 143,00 zł.

FISZKA_PROJEKTOWA_do pobrania

Fiszki należy składać w terminie od 21 do 29 styczeń  2021 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów"