Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
PRZYGOTOWANIE LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Rozpoczynamy prace związane z tworzeniem nowej lokalnej strategii rozwoju Gościńca 4 żywiołów

W kwietniu 2022r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Wsparcie przygotowawcze pozwala przygotować Lokalną Grupę Działania Gościniec 4 żywiołów do pisania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

W ramach zaplanowanych działań przewidziano włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi:

-zorganizowanie spotkań na terenie gmin należących do LGD G4Ż- program wraz z informacjami znajduje się w HARMONOGRAMIE . W ramach działań związanych z komunikacją wykonano tablice informacyjne, które umieszczono w budynkach gmin należących do LGD. Na tych tablicach będą umieszczane zaproszenia na spotkania , konsultacje związane z tworzeniem LSR na lata 2024-2027.

Na spotkania zostaną zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych- włodarze gmin, radni , sołtysi, pracownicy ośrodków kultury, organizacje branżowe zrzeszające firmy , przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do wszystkich tych potencjalnych uczestników zostaną rozesłane zaproszenia drogą mailową. Zaproszenie wraz z programem zostaną zamieszczone na stronach internetowych wszystkich gmin należących do LGD , stronie LGD ( aktualności , osobna zakładka). Do działu w spotkaniach zostaną zaproszeni również mieszkańcy obszaru LGD- zaproszenia wraz z programem zostaną zawieszone na tablicach ogłoszeń gmin należących do G4Ż .

- badanie ankietowe- wypracowane wnioski, zapisy analizy SWOT zostaną poddane badaniu ankietowemu. Respondenci w ilości 60 osób, zarówno drogą elektroniczną lub tradycyjnie (papierową) wybiorą najważniejsze elementy SWOT

- organizacja kolejnych spotkań w każdej gminie nt. potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań. m.in. prezentacja diagnozy obszaru, wyników ankiet, weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach i dyskusja ogólna.

- przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z odpowiednimi osobami nt. problemów i szans rozwojowych obszaru LGD.

- zgłaszanie pomysłów na realizację własnych projektów na tzw. fiszkach projektowych

- powołanie Forum Lokalnego (konsultacyjnego zespołu wspomagającego opracowanie strategii) oraz spotkania Forum Lokalnego nt. propozycji celów i wskaźników, planu działań i planu finansowego. Zaproszenie do uczestnictwa w pracach Forum zamieszczone zostanie na stronie www.gosciniec4zywiolow.pl- tak aby każdy zainteresowany mógł się zgłosić bez względu na przynależny sektor. Forum Lokalne zostanie zatwierdzone przez Zarząd LGD.Spotkania Forum będzie się odbywać w siedzibie LGD G4Ż. Odbędzie się spotkanie Forum Lokalnego nt. propozycji zarządzania LGD, monitorowania i ewaluacji oraz sposobu wyboru i oceny operacji, w tym kryteriów lokalnych, a także integrowania różnych sektorów, partnerów, zasobów czy branż działalności gospodarczej w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć.

- Opracowanie końcowe dokumentu strategii oraz prezentacja jej na stronie www.gosciniec4zywiolow.pl do szerokiej konsultacji. Zebrane uwagi posłużą po przeanalizowaniu przez Forum Lokalne do przygotowania ostatecznej wersji dokumentu Lokalnej strategii Rozwoju Gościńca 4 Żywiołów.    

- Strona internetowa - na naszej stronie już istniejącej, pojawiła się zakładka "Wsparcie przygotowawcze" gdzie zamieszczać będziemy informacje o spotkaniach, ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią                                                                                                                                                                                         

Wszelkie informacje o przebiegu spotkań , wynikach prac będą na bieżąco umieszczane na stronie www.gosciniec4zywiolow.pl w aktualnościach oraz w zakładce – WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE -LSR 2024-2027.Dodatkowo opracowane materiały  związane z tworzeniem LSR będą dystrybuowane innymi kanałami informacyjnymi - media społecznościowe, mailing oraz strony gmin wchodzących w skład LGD. Gmina Stryszów oraz Kalwaria Zebrzydowska wydają swoje własne gazetki gminne- tam będą zamieszczane również informacje związane z tworzeniem LSR na lata 2024-2027.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w pracach nad LSR 2023-2027!