Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW 15.07.2010 R.
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351) na podstawie przepisów, której będą realizowane zaliczki. W związku z powyższym uległy zmianie formularze wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 21 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z uwagi na powyższe uległ zmianie formularz wniosku, który dostosowano do przepisów w/w rozporządzenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących powyższych kwestii zapraszamy na stronę internetową http://www.wrotamalopolski.pl/root_PROW/Wydarzenia/Aktualnosci/default.htm .

Ponadto w związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się ze strony beneficjentów, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z §4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy (na własne ryzyko), na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.