Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Nabór 4/2021/G
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska


 

opublikowano 18.10.2021r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu.

NR 4/2021/G

                       

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”

działająca na terenie gmin:

Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejski

na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach Przedsięwzięcia I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Organizator naboru  wniosków: Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”

Termin składania wniosków:  od 03.11.2021  do 18.11.2021

Miejsce i tryb składania wniosków:

  1. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator

wniosków dostępny na stronie internetowej  lgd.witkac.pl.

  1. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg lub w formie innych plików według wskazań w  ogłoszeniu o naborze.
  2. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków.  Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w  formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.
  3.  Decyzja o odstąpieniu od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków może także zostać podjęta przez Zarząd działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w każdym uzasadnionym przypadku na etapie sporządzania ogłoszenia o naborze.
  4. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 18.11.2021 r. w godzinach od 9:00 do 16:00

Wniosek powinien  być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

  1. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest  tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie 5 jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny zgodności z LSR. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.
  2. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków. W przypadku, o którym mowa w pkt 3. i 4. datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio  w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 18.11.2021 r. w godzinach od 9:00 do 16:00

Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 18.11.2021 r o godz. 16.00.

Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 18.11.2021 r o godz. 16.00.

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Zakres tematyczny projektu grantowego: nabór wniosków dotyczy wsparcia zadań z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego (naboru):

Cel główny I: Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego.

Cel szczegółowy I.1.: Ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD.

Przedsięwzięcie I.1.1: Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Wskaźnik produktu w ramach którego jest realizowany wskaźnik: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie  w ramach realizacji LSR. – wartość docelowa 3 podmioty.

Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru: Wzrost liczby osób uczestniczących w wydarzeniach oraz działaniach promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo –kulturowymi.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: przeprowadzenie warsztatów, wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.

Limit środków dostępny w naborze: 54 759,68 zł./13 689,92 e.

Wysokość grantu: (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

a. Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

b. Maksymalna kwota grantu: 18 253,22 zł.

Intensywność pomocy: do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

-podlegające ocenie w ramach zgodności operacji z LSR:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o naborze

2. Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze

3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020.

4. Zgodność operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

- podlegające ocenie w ramach zgodności z kryteriami wyboru operacji:

5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD –www.gosciniec4zywiolow.pl oraz w  wersji papierowej w biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40 %  możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 15 punktów.

Pozycja na liście rankingowej:

Lista Grantobiorców uszeregowana jest w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez zadania w procesie ich oceny. W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o  powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania,  Lokalne kryteria wyboru operacji udostępnione są  na stronie LGD „Gościniec 4 żywiołów” – www.gosciniec4zywiolow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów grantowych:

1.Wniosek o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników, w szczególności:

-Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.

-Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

•doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

•zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

•kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza  realizować.

-Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników

-Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.

–złożone w wersji elektronicznej i papierowej –1 komplet

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań:

realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 7 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175,34-145 Zakrzów od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.

Załączniki do ogłoszenia:

1.Wzór wniosku o powierzenie grantu

2.Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników -Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.

3.Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości

4.Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

5.Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców

6.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 żywiołów:  http://gosciniec4zywiolow.pl

7.Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów

8.Umowa o powierzenie Grantu

9.Wzór wniosku z rozliczenie

10.Wzór sprawozdania

Dokumentacja_naborowa_