Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Nabor 14/2018
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 14/2018

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”

działająca na terenie gmin:

Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów

 

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 1, 8 Rozporządzenia MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 -2020);

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 20.08.2018  do 03.09.2018

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie: Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD

Cel szczegółowy: Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji oraz promocja turystyczna obszaru LGD

 

Wskaźniki produktu; Liczba działań w tym promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji  - 10

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestników działań służących promocji turystyki i rekreacji.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  100 000,00 zł.

Dodatkowe warunki wsparcia: wysokość pomocy na jedną operację wynosi 50 000 zł., jedna operacja musi realizować min. 5 wskaźników produktu.

 

Intensywność pomocy:

refundacja kosztów kwalifikowanych:

  1. w przypadku organizacji pozarządowych (NGO) do poziomu 85%
  2. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego w wysokości nie wyższej niż 63,63 %

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00, w dniu 03.09.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

 

Forma złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu wraz z obowiązującymi załącznikami.

 

Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w formie dokumentu elektronicznego składanego na płycie CD/DVD i po przez wgranie go do POP za pośrednictwem strony internetowej www.lgd.witkac.pl, oraz w formie papierowej tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie egzemplarzy 2 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD „Gościniec 4 żywiołów” – www.gosciniec4zywiolow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej
do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 

- 12 pkt w przypadku samorządów terytorialnych,

- 15 pkt w przypadku NGO.

 

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie internetowej: Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” www.gosciniec4zywiolow.pl udostępniane są do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
    i elektronicznej – 2 komplety. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku
    o przyznanie pomocy i załączników.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów”, 34-145 Zakrzów 175 oraz pod numerem  tel. 33/643 62 18 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00.

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA - do pobrania

 

06.08.2018r.