Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Ogłoszenie OW/4/2018
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Data publikacji: 02.08.2018, 15:00

 

Ogłoszenie nr OW/4/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów” o planowanej do realizacji operacji własnej

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”

działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
 • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie II.2.3: „Moja pierwsza firma” – podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem komponentu związanego z branżą turystyczną oraz rozwój  i  promocja klastrów eblowego,  obuwniczego  oraz  spożywczej  inicjatywy klastrowej.

Zakres tematyczny operacji wpisuje się w  LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:
•    Celu głównego II  - Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD
•    Celu szczegółowego 2 Rozwój innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, szczególnie w produkcji mebli, obuwia i tradycyjnej żywności,  w tym poprzez współpracę przedsiębiorstw i ośrodków naukowych ze sobą (w ramach tzw. klastrów przemysłowych)

 W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba szkoleń w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej -      3 szt.
 • Liczba sieci współpracy  przedsiębiorców w zakresie  innowacyjnych rozwiązań  gospodarczych (klastrów  gospodarczych) – 2 szt.

Realizacja operacji będzie obejmować:

 1. Organizacja  szkoleń „Moja pierwsza firma”  w tematyce:
  1. ABC działalności gospodarczej – jak rozpocząć i prowadzić własną firmę.
  2. Księgowo- kadrowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Nowoczesne narzędzia i sposoby promocji w turystyce.

 

 1.  Prowadzenie działań służących powstaniu 2  sieci współpracy przedsiębiorców w zakresie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów  gospodarczych).

Zakres :
I.1.      Liczba godzin szkoleniowych- 24 godz. lekcyjne ( 3 dni) w następujący sposób- 2 dni szkolenie stacjonarnie na miejscu, 1 dzień szkolenie wyjazdowe z prezentacja dobrych 3 przykładów tworzenia i powstawania firm z branży turystycznej.
Liczba uczestników – 15 w tym osoby z grup defaworyzowanych.

 I.2.      Liczba godzin szkoleniowych- 24 godz. lekcyjnych ( 3 dni) w następujący sposób- 2 dni szkolenie stacjonarnie na miejscu, 1 dzień szkolenie wyjazdowe szkolenie wyjazdowe z prezentacja dobrych 3 przykładów tworzenia i powstawania firm z branży turystycznej.

Liczba uczestników – 15 w tym osoby z grup defaworyzowanych.


 I.3.      Liczba godzin szkoleniowych- 32 godz. lekcyjne ( 4 dni) w następujący sposób- 2 dni szkolenie stacjonarnie na miejscu, 2 dni szkolenie wyjazdowe z prezentacja dobrych 3 przykładów promocji turystyki i firm branży turystycznej . Liczba uczestników – 30 osób

II.1. Spotkanie informacyjne - 8 godz. lekcyjnych ( 1 dzień) na temat tworzenia i funkcjonowania klastrów.

- Powstanie 2 sieci współpracy przedsiębiorców w zakresie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów  gospodarczych) w których uczestniczyć będzie min. 18 podmiotów               - Wyjazd studyjny krajowy , 2 dniowy do miejsca, gdzie funkcjonuje klaster dla 5-6 osób

- Wyjazd studyjny zagraniczny  , 4 dniowy do miejsca, gdzie funkcjonuje klaster dla 4- 5 osób

 

Promocja realizacji projektu - w stosownym czasie zostaną przeprowadzone skuteczne działania promocyjno-informacyjne, tak aby informacje dotyczące szkoleń oraz tworzeniu sieci współpracy przedsiębiorców w zakresie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów  gospodarczych). dotarły do potencjalnie zainteresowanych osób. /plakaty informacyjne, ogłoszenia w mediach społecznościowych, ulotki/

Wymogi:

- wykładowca – szkolenia przeprowadzone przez osobę/podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje w zakresie tematyki  poszczególnych szkoleń, który przeprowadzi 3 szkolenia.

- utworzenie  dwóch sieci współpracy  przedsiębiorców w zakresie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów  gospodarczych) – zapewnienie  utworzenia dwóch sieci współpracy  przedsiębiorców w zakresie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów  gospodarczych) Prowadzenie newslettera przez okres 6 msc skierowanego do przedsiębiorców z uwzględniłem tematyki, klastrów, przygotowanie  opisu istniejących klastrów w Polsce i świecie

- materiały szkoleniowe – przygotowanie materiałów  szkoleniowych niezbędnych  do  przekazania jak najszerszego zakresu informacji,

- catering – zapewnienie przerw kawowych podczas szkoleń oraz obiadów. Podczas szkoleń uczestnikom musi zostać zapewniony catering /przerwy kawowe i obiad/

- sala szkoleniowa – w celu przeprowadzenia szkolenia zapewnienie  sali szkoleniowej z kompleksowym wyposażeniem  /rzutnik, ekran, flipchart, laptop/

- wyjazdy studyjne -  zapewnienie transportu, posiłku podczas wyjazdu, dopracowanie przebiegu wizyty studyjnej,  zapewnienie wykładowcy podczas wyjazdu.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji:  48 000,00 zł.

Intensywność pomocy: Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 95 %

Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej i wymaganej minimalnej liczby punktów:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie LGD www.gosciniec4zywiolow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 21 pkt.

 Informacja o terminie  i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji własnej:

 1. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać przez wykonawcę na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.)  w terminie od  03.08.2018 do 03.09.2018r.  bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-145 Zakrzów 175, od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 15.00.
 2. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną.
 1. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
 2. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.

Informacja o wymaganych dokumentach:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

Kryteria pozytywnej weryfikacji zgłoszeń:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,
 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

Informacja o miejscu udostępniania dokumentów zawierających informacje na temat wyboru wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej:

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie LGD „Gościniec 4 żywiołów”: www.gosciniec4zywiolow.pl  oraz do wglądu w Biurze LGD miejscowość: 34-145 Zakrzów 175, od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 15.00.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Gościniec 4 żywiołów”  jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl , nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33/ 843 62 18 w godz. od 8.00 do 15.00.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Procedura operacje własne