Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Ogłoszenie OW/3/2018
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Data publikacji: 04.06.2018, 15:00

Ogłoszenie nr OW/3/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów” o planowanej do realizacji operacji własnej

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu:

- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny operacji:

PRZED. II.2.4 Promocja gospodarcza obszaru LSR

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

 Wskaźnik produktu: Liczba działań w zakresie promocji gospodarczej, w tym innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów gospodarczych)

Wskaźnik rezultatu:

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność

„  Branże z potencjałem rozwojowym (branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru) to:

 • meblarstwo
 • obuwnictwo
 • przetwórstwo żywności
 • turystyka. 

Realizacja operacji będzie obejmować:

- Organizacja spotkań ,  szkoleń, wizyt studyjnych, wydarzeń promocyjnych , wyjazdów promocyjnych ( np. imprezy targowe)  dotyczących  promocji gospodarczej branż kluczowych , w tym innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów gospodarczych).

- organizacja wyjazdów promocyjnych ( np. imprezy targowe)  dotyczących  branż kluczowych , w tym innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów gospodarczych).

- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych ,folderów tematycznych na temat ofert inwestycyjnych/potencjału gospodarczego,  publikacji dotyczących  promocji gospodarczej branż kluczowych , w tym innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów gospodarczych).

- wykonanie stron www dotyczących  promocji gospodarczej branż kluczowych , w tym innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów gospodarczych).

-artykuły sponsorowane w prasie i Internecie,

- opracowanie i wykonanie aplikacji mobilnej,  wirtualnego spaceru po miejscach związanych z branżami kluczowymi

Promocja realizacji projektu - w stosownym czasie zostaną przeprowadzone skuteczne działania promocyjno-informacyjne, tak aby informacje dotyczące podejmowanych działań w zakresie promocji gospodarczej, w tym innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (klastrów gospodarczych) dotarły do potencjalnie zainteresowanych osób.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji:  50 000,00 zł.

Intensywność pomocy: Refundacja kosztów kwalifikowalnych do 95 %

Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej i wymaganej minimalnej liczby punktów:

Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie LGD www.gosciniec4zywiolow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 21 pkt.

 

Informacja o terminie  i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji własnej:

 1. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać przez wykonawcę na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.)w terminie od 05.06.2018  do 04.07. 2018 bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania„Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-145 Zakrzów 175, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.
 2. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną.
 1. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
 2. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.

Informacja o wymaganych dokumentach:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

 

Kryteria pozytywnej weryfikacji zgłoszeń:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,
 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

Informacja o miejscu udostępniania dokumentów zawierających informacje na temat wyboru wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej:

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie LGD „Gościniec 4 żywiołów”: www.gosciniec4zywiolow.pl oraz do wglądu w Biurze LGD miejscowość: 34-145 Zakrzów 175, od poniedziałku do piątku w godz.od 9.00 do 15.00.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

W/w operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Gościniec 4 żywiołów”  jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33/ 843 62 18 w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Załączniki:

Do pobrania: Formularz_zgoszenia

Do pobrania: Procedura operacje własne