Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Operacja własna LGD OW/2/2018 – brak zgłoszeń
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Operacja własna LGD OW/2/2018 – brak zgłoszeń

 

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 16.04.2018 r. na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/2/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Podniesienie świadomości ekologicznej szczególnie w zakresie innowacyjnych form ochrony środowiska i przeciw. zmianom klimatu oraz działania związane z tworzeniem wizerunku miejsc cennych dla mieszkańców LGD, w ramach zakresu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z nie zgłoszeniem  przez uprawnione podmioty zamiaru realizacji operacji  w naborze nr OW/2/ 2018 informujemy że  operacje własną, po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD będzie realizować LGD Gościniec 4 żywiołów.