Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NABÓR 5/2018
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018

                  

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”

 

działająca na terenie gmin:

Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów

 

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi   w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady
i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek przy czym podstawą działalności w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności

 

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 19.03.2018  do 05.04.2018

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie: Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego

 

Cel ogólny:  Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD

Cel Szczegółowy: Rozwój innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, szczególnie w produkcji mebli, obuwia
i tradycyjnej żywności,  w tym poprzez współpracę przedsiębiorstw i ośrodków naukowych ze sobą (w ramach tzw. klastrów przemysłowych)

Wskaźniki produktu:  Liczba centrów przetwórstwa lokalnego - 1

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  450 000,00 zł.

 

 

Intensywność pomocy:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

- w przypadku przetwórstwa lokalnego nie komercyjnego – do 85 %

- w przypadku inkubatora komercyjnego - do 70 %

 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów w poniedziałki i piątki od 9:00 do 14:00, we wtorki, środy, czwartki w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 05.04.2018 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

 

Forma złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu wraz z obowiązującymi załącznikami.

Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w formie dokumentu elektronicznego składanego na płycie CD/DVD i po przez wgranie go do POP za pośrednictwem strony internetowej www.lgd.witkac.pl, w formie papierowej tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie egzemplarzy 2 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD „Gościniec 4 żywiołów” – www.gosciniec4zywiolow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 

- w przypadku przetwórstwa lokalnego nie komercyjnego – 10

- w przypadku inkubatora komercyjnego - 12

W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie internetowej: Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” www.gosciniec4zywiolow.pl udostępniane są do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 34-145 Zakrzów 175 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00.

 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników – w wersji papierowej
    i elektronicznej – 2 komplety. Wersje papierowe oraz wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku
    o przyznanie pomocy i załączników.

 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów”, 34-145 Zakrzów 175 oraz pod numerem  tel. 33/643 62 18 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00.

 

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA - do pobrania

 

Data publikacji 05.03.2018 r.

 

Krajowe Inteligeentne Specjalizacje obowiązujące w ramach naboru wersja 3.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje_wersja 3