Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
WARSZTATY KONSULTACYJNE - BARWAŁD GÓRNY
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

24.08.15r. w Barwałdzie  Górnym odbyło się spotkanie zorganizowane przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” w trakcie którego przeprowadzono warsztaty konsultacyjne, w którym  uczestniczyło  14 osób.

Spotkanie skierowane było do pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem spotkania było przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020. Ważnym elementem spotkań było przeprowadzenie diagnozy obszaru - analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż. Przeprowadzona analiza posłuży do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkania przeprowadzono warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami LGD,  przeanalizowano rozwój branży przemysłowej, handlowej na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Na koniec przedstawione zostały wypracowane poszczególne elementy analizy SWOT.

Podsumowanie  spotkania :

Przedsiębiorstwo

Podczas szkolenia  omówiono zakres branży przedsiębiorczej.  W nowej strategii należy ująć działania rzemieślników. Na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej  mocno rozwinięta  jest  branża meblowa i obuwnicza. Między  przedsiębiorcami jest mała współpraca, a duża konkurencja. W celu zwiększenia  oferty  rzemieślników trzeba podjąć wspólne inicjatywy - Cech Rzemiosł Różnych.

Zakłady stolarskie  na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej  : Mebloform, Kasprzak, Moskała, Stanuch, Karcz i synowie, Góralczyk, KOBAX

Firmy zaopatrzeniowe: Grass Hopper, Markat, Caria, Kotyrba, Merkury.

Turystyka

Duży przepływ turysty (pielgrzymów) w Klasztorze, lecz bardzo mało w centrum miasta.

 

Analiza SWOT:

1 Mocne strony.

-przedsiębiorstwo meble i obuwie

- walory kulturalne, duży ośrodek pielgrzymkowy w Kalwarii (zabytki UNESCO)

-Inicjatywa  pierwszego w Polsce Inkubatora Kuchenneg

-Jezioro Mucharskie

 

2 Szanse

-Zogniskowanie środków unijnych na innowacje,  w tym klastry

-Rosnący rynek tradycyjny

-rozwój turystyki

 

3 Zagrożenia

- rozszerzająca  strefa handlu

-brak środków na dokończenie inwestycji drogowych w rejonie zapory

-brak inwestycji Beskidzkiej drogi inwestycyjnej

 

4 Słabe strony

- brak współpracy, instytucji korygującej

- niewystarczająca sieć kanalizacyjna

- niska jakość czystości powietrza

-słabe wykorzystanie źródeł energii odnawialnej

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.