Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY KONSULTACYJNE - I ETAP LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

  "Gościniec  4 żywiołów" serdecznie zaprasza na bezpłatne

spotkanie połączone z warsztatami konsultacyjnymi

 

„PROW 2014-2020 oraz budowania nowej LSR”

 Barwałd Górny (budynek OSP)  24 sierpień 2015, godz. 17.00

 

Spotkanie skierowane jest do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem spotkanie jest poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 oraz przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej,  zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną warsztaty konsultacyjne dotyczące problemów i potrzeb obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”. Wypracowane efekty posłużą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

  

Program spotkania:

1. Stan realizacji LSR - omówienie wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięć
2. Omówienie wyników przeprowadzonych ankiet dotyczących problemów i potrzeb obszaru     
    LGD Gościniec 4Żywiołów
3. Informacje na temat możliwości finansowania działań ze środków LGD „Gościniec 4
    Żywiołów”
4. Diagnoza obszaru- analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż,
    działania środowiskowe i proekologiczne jako przykład tworzenia celów Lokalnej Strategii
     Rozwoju na lata 2014 – 2020 – zajęcia warsztatowe., konsultacje.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu. 

mailowo lub telefonicznie   Tel. 33/843 62 18,   lgd.gosciniec@gmail.com.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.