Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIE FORUM LOKALNEGO
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

Spotkanie Forum Lokalnego

7.X.2015 r.

 

W dn. 7 października 2015 r. w biurze LGD „Gościniec 4 żywiołów” w Lanckoronie odbyło się spotkanie Forum Lokalnego. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób, które wyraziły chęć pracy nad przygotowaniem nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościniec 4 żywiołów" na okres programowania PROW 2014 – 2020.  Powołanie Forum Lokalnego było wynikiem decyzji Zarządu LGD „Gościniec 4 żywiołów” – Forum będzie pracował i konsultował zapisy LSR na każdym etapie jej budowania. Praca Forum Lokalnego będzie odbywała się bezpośrednio po przez udział we wspólnych spotkaniach lub mailowo.

Podczas spotkania  przeprowadzone zostały konsultacje i dyskusje dotyczące nowego okresu programowania i warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać środki na jego realizację. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat LSR, w jaki sposób ją budować, jakie ważne zapisy w niej zawrzeć i na co szczególnie należy zwrócić uwagę. Wśród najważniejszych wniosków i propozycji znalazły się min.;

  • Krajowy System Szkoleniowy – 45+ /uwzględnić w LSR/
  • Reakcja na zachodzące zmiany obszarów wiejskich – /zgodnie ze strategią Woj. Małopolskiego/.
  • Opieka nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi – spotkanie z PUP, GOPS, MOPS.
  • Ściślejsza współpraca – propozycja spotkań branżowych – przedsiębiorcy, NGO, rolnicy
  • Współpraca z młodymi ludźmi – propozycja zorganizowania spotkań.
  • Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Podczas spotkania wywiązała się także dyskusja nad składem Rady LGD, która zgodnie z nowymi kryteriami wyboru LSR – aby otrzymać maksymalną ilość punktów w trakcie oceny - powinna mieć odpowiednią reprezentatywność, tzn:

  • sektor publiczny powinien stanowić mniej niż 30% składu organu decyzyjnego,
  • w skład organu decyzyjnego powinien wejść przynajmniej jeden/a:
    • przedsiębiorca,
    • kobieta,
    • osoba poniżej 35 roku życia.

 

  • liczebność organu decyzyjnego powinna być nie większa niż 15 osób.

 

Ważną kwestią zawartą w kryteriach wyboru LSR na nowy okres programowania jest konieczność spełnienia wymogu prowadzenia rejestru interesów członków organu decyzyjnego, pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/projektami – w związku z powyższym konieczna jest weryfikacja składu Rady LGD, która będzie pracować nad oceną wniosków w nowym okresie programowania. Konieczne będzie również dokonanie zmian w Regulaminie Rady oraz w Statucie LGD.

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi w/w konkursu proces decyzyjny w LGD nie powinien być zdominowany przez władzę publiczną ani żadną z grup interesów – tzn. grup jednostek połączonych więziami wspólnych interesów lub korzyści. Pojedyncza grupa interesów nie może mieć więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji. LGD będzie zobligowane do prowadzenia rejestru interesów członków organu decyzyjnego. Chodzi tu nie tylko o przynależność członka Rady do danego sektora ale również o powiązanie służbowe, np. radni gmin, sołtysi.

Powyższe parytety muszą być zachowane każdorazowo na etapie glosowania podczas wyboru operacji do finansowania. Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych będą skutkowały naniesieniem sankcji na LGD min. w postaci unieważnienia naborów.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.