Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE - PODSUMOWANIE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W związku z zakończeniem I etapu spotkań na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  dotyczących  realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020 dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze oraz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020  dziękujemy za dotychczasową współpracę, udział w   spotkaniach  i konsultacjach dotyczących   min: diagnozy środowiska terenu LGD oraz  możliwości  pozyskania  pomocy finansowej w przyszłym okresie programowania tj. w latach 2014-2020. Spotkania obejmowały konsultacje warsztatowe poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń  obszaru działania LGD „Gościniec 4 żywiołów, jak również  z  zakresu wyznaczania celów i kierunków, które zostaną zawarte w przygotowywanej LSR.

  

Zapraszamy do wspólnego budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla nowego okresu programowania 2014-2020. Osoby, które chcą się więcej zaangażować w budowanie LSR zapraszamy do udziału w pracach Zespołu Roboczego.

Ważnym narzędziem komunikacji będzie nasza strona internetowa, gdzie zamieszczane będą  wszystkie materiały i informacje o budowaniu LSR jak również wyniki spotkań, propozycje zapisów itp.

 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA,  RYNKU I GOSPODARKI NA TERENIE LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW

Gospodarka_i rynek pracy 2014

Stan_środowiska_2013

Sprawy_spoeczne_2014

Diagnoza_stanu_środowiska_2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar