Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIA INFORMACYJNE NA TERENIE LGD
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

Końcem lipca, w związku z planowaniem działań na kolejne lata na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczęły się spotkania informacyjne pt.: „PROW 2014-2020 oraz budowania nowej LSR”, które  odbyły się w każdej gminie należącej LGD: w  Kalwaria Zebrz. - 28.07.2015 r., w Mucharzu - 31.07.2015 r., w Lanckoronie  - 4.08.2015 r.  i w  Stryszowie - 5.08.2015 r.

Spotkania skierowane były do pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem spotkań było poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 oraz przekazanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań nowej perspektywy finansowej i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z wsparcia w ramach PROW 2014-2020. Ważnym elementem spotkań było przeprowadzenie diagnozy obszaru - analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru LGD G4Ż. Spotkania zostały przeprowadzone z zastosowaniem metod partycypacyjnych - word cafe oraz/lub  konsultacje społeczne.

Kolejne spotkanie informacyjne odbędzie się w Stanisławiu Dolnym, w budynku LKS Stanisławianka

20 sierpnia 2015 r. o godz. 16:00

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.