Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Kto może być beneficjentem?

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik., która:

 • jest obywatelem UE,
 • ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizuje operację na terenie objętym LSR w ramach której ubiega się o finansowanie operacji,
 • jest pełnioletnia i nie ukończyła 60 roku życia,
 • nie wystąpiła o przyznanie lub nie przyznano jej renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba starająca sie o przyznanie pomocy finansowej, było objęte w roku poprzedzającym rok złozenia wniosku płatnościami bezposrednimi,
 • jest nieprzerwalnie ubezpieczona w pelnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzajacych miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

  Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 100 tys. zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
 

Kryteria dostępu

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt:

 • jest uzasadniony ekonomicznie;
 • spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu;
 • jest realizowany na obszarze objętym LSR,
 • jest realizowany w ramach osi IV Leader oraz został wybrany przez odpowiednią Lokalną Grupę Działania.
   

Dokumentacja aplikacyjna

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z odpowiednimi załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl/dokumentacja aplikacyjna


Lokalne kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji   lokalne_kryteria


Rozliczanie projektów

Wnioski o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania dostępne są na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl/rozliczanie projektów

 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określają:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 915) pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442) pobierz plik