Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Kto może być beneficjentem?

Osoba fizyczna lub osoba prawna, a także spółka cywilna lub też spółka prawa handlowego, która podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Podmioty te muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym LSR w ramach której ubiegają sie o finansowanie operacji.

Osoba fizyczna musi spełniać poniższe warunki:

 • Podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, przy czym warunek dotyczący podejmowania wykonywania działalności gospodarczej uważa się za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.
 • Jest obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia.
 • Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.
 • Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR:
 • W okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie uzyskała pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie".


Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

1.    100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2.    200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3.    300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł (w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych  - 100  000 zł). Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.
 

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
 • Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
 • Zagospodarowania terenu.
 • Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.
 • Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.
 • Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczające:
  a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,
  b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż świadczenia transportowe.
 • Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:

 • Transportu do miejsca realizacji operacji:
  a) materiałów służących realizacji operacji,
  b) maszyn urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
 • Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

Pomoc nie obejmuje kosztów:

 • Podatku od towarów i usług (VAT).
 • Nabycia nieruchomości.
 • Zakupu rzeczy używanych.
   

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych:

 • Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.
 • Opłat za patenty lub licencje.
 • Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
   

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

 

Kryteria dostępu

Pomoc może być przyznana jeżeli:

 • operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
 • operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem bądź wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie:
  a) określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.),
  b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się na obszarze objętym LSR;
 • biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie "Promocja przedsiębiorczości".
 • minimalna planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi powyżej
  20 tys. zł.

Dokumentacja aplikacyjna

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z odpowiednimi załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl/dokumentacja aplikacyjna
 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji  lokalne kryteria


Rozliczanie projektów

Wnioski o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania dostępne są na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl/rozliczanie projektów

Szczególowe zasady przyznania pomocy okreslają:  

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó łowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW 2007-2013 pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. z 2009 nr 50, poz. 402) pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW 2007 - 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883) pobierz plik