Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Kto może byc beneficjentem?

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Podmioty te muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym LSR, w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Zakres pomocy

Pomocy finansowej udziela się na operacje w zakresie:www.amazingfake.com/panerai-replica.php

 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
  a.    pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
  b.    służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
 • kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
 • budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
 • zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
 • odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
 • kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
   

Forma i wysokość pomocy

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł  w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być równa lub niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
 

Kryteria dostępu

Pomoc finansowa może być przyznana, jezeli:

 • projekt realizowany jest na obszarze objętym LSR;
 • projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
 • projekt nie ma charakteru komercyjnego;
 • w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
 • organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
 • projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.
   

Dokumentacja aplikacyjna

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z odpowiednimi załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków dostępne są na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl/dokumentacja aplikacyjna

Lokalne kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacjpobierz plik

Rozliczanie projektów

Wnioski o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania dostępne są na stronie Funduszy Europejskich w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl/rozliczanie projektów


Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określają:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 65, poz. 417)   pobierz plik_
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa wsi" objetego PROW 2007-2013pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220)  pobierz plik