Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
AKTUALNOŚCI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 

Ogłoszenie nr OW/3/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów” o planowanej do realizacji operacji własnej Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 
»
 
 

CHCESZ OTWORZYĆ, ROZWINĄĆ FIRMĘ, POZYSKAJ DOFINANSOWANIE W LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW Wkrótce LGD Gościniec 4 żywiołów będzie ogłaszać nabory wniosków o udzielenie wsparcia  na  wdrażanie operacji w   ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  dla  organizacji  pozarządowych, osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego  w ramach PROW  na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

 
»
 
 

Operacja własna LGD OW/2/2018 – brak zgłoszeń

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 16.04.2018 r. na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/2/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Podniesienie świadomości ekologicznej szczególnie w zakresie innowacyjnych form ochrony środowiska i przeciw. zmianom klimatu oraz działania związane z tworzeniem wizerunku miejsc cennych dla mieszkańców LGD, informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 
»
 
 

NABÓR UCZESTNIKÓW NA WYJAZD STUDYJNY DO FRANCJI Informujemy iż Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na wyjazd studyjny do Francji (Region Owernia-Rodan-Alpy) w ramach realizacji projekt  pt. „Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości”. Celem wyjazdu jest lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności.

 
»
 
 

Gościniec 4 żywiołów jest partnerem projektu realizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. "Żywność od rolnika na lokal nym rynku – francuskie doświadczeniadla doskonalenia polskiej rzeczywistości"   której celem jest lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności na takich samych (lub zbliżonych) zasadach jakie obowiązują we Francji.

 
»
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH

W związku z ogłoszonym  w terminie  od 15-05-2018 do 29-05-2018 naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działanie:

 NABÓR NR 6/2018 -  Rozwój działalności gospodarczej

Fiszki należy składać w terminie od 01 do 8 maja 2018 r.

 
»
 
 

NABÓR WNIOSKÓW - ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Informujemy, że 01.05.2018 r. ogłoszony został nabór wniosków nr 6/2018 Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski można składać  w terminie  od 15.05.2018  do 29.05.201

 
»
 
 

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 28.03.2018 roku na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/1/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia II.2.3: „Moja pierwsza firma” – podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem komponentu związanego z branżą turystyczną oraz rozwój  i  promocja klastrów meblowego,  obuwniczego  oraz  spożywczej  inicjatywy klastrowej informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 
»
 
 

POZYSKAJ DOFINANSOWANIE W LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z  gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są  nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie  operacji w  ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.

 
»
 
 

DZIEŃ ZIEMI W SKAWINKACH. 21 kwietnia 2018r. w Skawinkach Sołtys Skawinek, Stowarzyszenie Siedlisko Skawinki oraz  Gościniec  4 żywiołów  zorganizowali akcję sprzątania Skawinek. W akcji uczestniczyli mieszkańcy wioski oraz dzieci. Akcja poległa na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

 
»