Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
AKTUALNOŚCI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 

NABÓR UCZESTNIKÓW NA WYJAZD STUDYJNY DO FRANCJI Informujemy iż Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na wyjazd studyjny do Francji (Region Owernia-Rodan-Alpy) w ramach realizacji projekt  pt. „Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości”. Celem wyjazdu jest lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności.

 
»
 
 

Gościniec 4 żywiołów jest partnerem projektu realizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. "Żywność od rolnika na lokal nym rynku – francuskie doświadczeniadla doskonalenia polskiej rzeczywistości"   której celem jest lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej przez nich żywności na takich samych (lub zbliżonych) zasadach jakie obowiązują we Francji.

 
»
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH

W związku z ogłoszonym  w terminie  od 15-05-2018 do 29-05-2018 naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działanie:

 NABÓR NR 6/2018 -  Rozwój działalności gospodarczej

Fiszki należy składać w terminie od 01 do 8 maja 2018 r.

 
»
 
 

NABÓR WNIOSKÓW - ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Informujemy, że 01.05.2018 r. ogłoszony został nabór wniosków nr 6/2018 Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski można składać  w terminie  od 15.05.2018  do 29.05.201

 
»
 
 

Operacja własna LGD – brak zgłoszeń

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 28.03.2018 roku na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/1/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia II.2.3: „Moja pierwsza firma” – podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem komponentu związanego z branżą turystyczną oraz rozwój  i  promocja klastrów meblowego,  obuwniczego  oraz  spożywczej  inicjatywy klastrowej informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 
»
 
 

POZYSKAJ DOFINANSOWANIE W LGD GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z  gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są  nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie  operacji w  ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.

 
»
 
 

DZIEŃ ZIEMI W SKAWINKACH. 21 kwietnia 2018r. w Skawinkach Sołtys Skawinek, Stowarzyszenie Siedlisko Skawinki oraz  Gościniec  4 żywiołów  zorganizowali akcję sprzątania Skawinek. W akcji uczestniczyli mieszkańcy wioski oraz dzieci. Akcja poległa na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

 
»
 
 

WIZYTA STUDYJNA W AUSTRII W dniach 11-13 kwietnia  2018r odbyła  się  wyjazd studyjny do Ekomuzeum LAG Zeitkultur Oststeiriches Kernland w Austrii, w którym udział wzięli  członkowie LGD: „Gościniec 4 Żywiołów”, „Partnerstwo na Jurze”, oraz LGD „Dolina Karpia”.  Wyjazd zrealizowany  została w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
»
 
 

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE MAŁOPOLSKIE FIRMY Fundacja Klaster LifeScience oraz Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w 4 cyklu bezpłatnych warsztatów przygotowujących małopolskie firmy do działań na rynkach międzynarodowych, w tym do efektywnego udziału w targach, misjach gospodarczych i spotkaniach z partnerami biznesowymi i inwestorami. 

 
»
 
 

Ogłoszenie nr OW/2/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  o planowanej do realizacji operacji własnej  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej wzakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 
»