Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 03/2011
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

DATA OGŁOSZENIA: 13 grudnia 2011
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt „Produkt Lokalny Małopolska…” Realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 03/2011.
Tytuł ogłoszenia: Przedmiot zamówienia to aktualizacja i weryfikacja biznesplanu dla Ośrodka Edukacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego (Inkubatora Kuchennego) w Stryszowie.

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „Gościniec 4 Żywiołów” z siedzibą w Lanckoronie, 34-143 Lanckorona 473, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie pod nr. KRS 0000252607.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia to usługi eksperckie realizowane w ramach projektu „Produkt lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”, który otrzymał dofinansowanie ze strony Szwajcarsko-Polskiego Programu nr Umowy nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 z dnia 29.08.2011 r. Projekt jest realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywioły jest partnerem w realizacji w/w projektu.

Zakres Prac:
Aktualizacja i weryfikacja biznesplanu dla Ośrodka Edukacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego (Inkubatora Kuchennego) w Stryszowie, który został opracowany przez LM Consulting 30.06.2010 i stanowi część Kompletnej Propozycji Projektu pn. „Produkt Lokalny Małopolska…” Efektem podjętych prac ma być zaktualizowany i zweryfikowany biznesplan dla Ośrodka Edukacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego (Inkubatora Kuchennego) w Stryszowie, który uwzględni aktualną sytuację na terenie oddziaływania Stowarzyszenia Gościńca 4 Żywiołów, w szczególności:
1. sposób i zasady angażowania rolników i przetwórców w
(a) współtworzenie ostatecznego charakteru Inkubatora oraz
(b) korzystaniu z usług Inkubatora po jego uruchomieniu
2. Model finansowania inkubatora, który zapewni jego trwałość i samofinansowanie po zakończeniu projektu.

Oczekiwany produkt: Zaktualizowany i zweryfikowany biznes plan, który będzie poddany recenzji.

Termin realizacji: do 24 stycznia 2012r.

III. OPIS WARUNKÓW PRZYJĘCIA PRZEZ ZLECAJĄCEGO OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Uwarunkowania zamawiającego:
1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci Kompletnej Propozycji Projektu oraz innych materiałów dotyczących projektu Produktu Lokalnego Małopolska, w tym opracowany dokument pt. Ośrodek Edukacji na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego w Stryszowie (Inkubator Kuchenny) – opracowany przez LM Consulting 30.06.2010
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5. Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującym w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Regulaminem Zamówień, które uwzględnia wymogi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
2 Wymagane kwalifikacje ekspertów
1. udokumentowane doświadczenie w zakresie opracowania biznesplanów lub studium wykonalności
2. udokumentowane doświadczenie w zakresie funkcjonowania inkubatorów i ośrodków przedsiębiorczości, w tym w szczególności inkubatorów kuchennych
3. udokumentowane doświadczenie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna:
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
• podpisana czytelnie przez wykonawcę,
• zawierać cenę (netto oraz brutto),
• zawierać datę ważności oferty.
• zawierać konspekt zawartości merytorycznej opracowania.
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy i projekcie umowy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.
3. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia dokonanego wyboru.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta wraz z CV powinna być przesłana do dnia 27 grudnia 2011 r. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: lgd.gosciniec@gmail.com, faksem na nr: (33) 843 62 18, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: „Produkt Lokalny Małopolska” Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów 34-143 Lanckorona 473 2.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2 stycznia 2012, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów oraz na stronach internetowych pod adresami www.gosciniec4zywiolow.pl oraz www.fpds.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.gosciniec4zywiolow.pl oraz www.fpds.pl

VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
I. Kwalifikacje eksperta
II. Cena ofertowa
2. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresami: www.fpds.pl oraz www.gosciniec4zywiolow.pl
2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Renata Bukowska pod numerem telefonu tel./fax (33) 843 62 18